BÜYÜKŞEHİR’İN MOBİL MUTFAK, GEZİCİ SAĞLIK, DİŞ   VE KUAFÖR ARACI ADIYAMAN’DA HİZMETE BAŞLADI

abdullah - 9 Mart 2023 Perşembe

BÜYÜKŞEHİR’İN MOBİL MUTFAK, GEZİCİ SAĞLIK, DİŞ VE KUAFÖR ARACI ADIYAMAN’DA HİZMETE BAŞLADI

MOBİL MUTFAK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Bir ay ön­ce ya­şa­nan Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li dep­rem­le­rin ar­dın­dan, dep­re­min et­ki­le­di­ği 10 il için tüm bi­rim­le­riy­le se­fer­ber olan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, böl­ge­de; ba­rın­ma, ye­mek, sağ­lık ve acil ih­ti­yaç­la­rın kar­şı­lan­ma­sı gi­bi önem­li hiz­met­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Ha­tay’da kur­du­ğu ça­dır­kent­te dep­rem­ze­de­le­rin tüm ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak bir ya­pı oluş­tu­ran Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Adı­ya­man’da sür­dür­dü­ğü kon­tey­ner kent ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra Mo­bil Mut­fak, Ge­zi­ci Sağ­lık, Ge­zi­ci Diş Sağ­lı­ğı ve Mo­bil Kua­för’ü de böl­ge­ye sevk ede­rek hiz­me­te baş­la­ma­sı­nı sağ­la­dı. Ka­dın ve ço­cuk­lar için des­tek ve­re­cek olan psi­ko­sos­yal des­tek eki­bi de Adı­ya­man’da hiz­met ver­mek üze­re Pa­zar­te­si gü­nü yo­la çı­ka­cak. Adı­ya­man’da Mo­bil Mut­fak, Mo­bil Kua­för, Ge­zi­ci Diş ve Sağ­lık Ara­cı hiz­met ve­ri­yor Ko­or­di­nas­yo­nu­nu üst­len­di­ği Adı­ya­man’da 3 bin 500 ki­şi­nin ba­rı­na­bi­le­ce­ği kon­tey­ner kent ku­ru­lu­mu için ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Mo­bil Mut­fak, Mo­bil Kua­för, Ge­zi­ci Diş Sağ­lı­ğı ve Ge­zi­ci Sağ­lık Ara­cı’nı böl­ge­ye sevk et­ti. Böl­ge­de bu­lu­nan ça­dır­lar­da ya­şa­yan va­tan­daş­lar için ön­ce­lik­li ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­mak adı­na sü­rek­li sa­ha ça­lış­ma­sı ya­pan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, hiz­met­le­ri de bu­na gö­re yön­len­di­ri­yor. Dep­re­min ol­du­ğu an­dan iti­ba­ren Ha­tay’da hiz­met ve­ren Mo­bil Mut­fak Tı­rı, Adı­ya­man’a ge­çe­rek hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. Adı­ya­man’da dep­rem­ze­de­ler için sı­cak çor­ba hiz­me­ti ve­ren Mo­bil Mut­fak Tı­rı, kır­sal böl­ge­le­re de çor­ba gön­de­ri­mi ya­pı­yor. Bü­yük­şe­hir’in Ge­zi­ci Sağ­lık Ara­cı da böl­ge­de hiz­met ve­ri­yor. 1 Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Uz­man Dok­to­ru ve 2 hem­şi­re­nin ol­du­ğu Sağ­lık Ara­cı’nda ge­niş kap­sam­lı dok­tor mu­aye­ne­si, pan­su­man, en­jek­si­yon, se­rum, has­ta­la­ra ilaç te­da­vi­si hiz­me­ti ve­ri­le­cek. 1 diş he­ki­mi­nin yer al­dı­ğı Ge­zi­ci Diş Sa­ğı­ğı Ara­cı da dep­rem­ze­de va­tan­daş­lar için mu­aye­ne, dol­gu ve diş çe­ki­mi hiz­me­ti ve­re­cek. Mo­bil Kua­för de Adı­ya­man’da hiz­me­te baş­la­dı. Dep­re­min ar­dın­dan ki­şi­sel ba­kım­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­re­me­yen dep­rem­ze­de­ler için hiz­met ve­ren Mo­bil Kua­för’de, ka­dın, er­kek ve ço­cuk­lar için saç ke­si­mi, saç bo­ya­sı, tı­raş, el ve ayak tır­nak ba­kı­mı ile cilt ba­kı­mı ya­pı­lı­yor. Adı­ya­man’da­ki ka­dın ve ço­cuk­lar için da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­re­cek olan psi­ko­sos­yal des­tek eki­bi de Pa­zar­te­si gü­nü yo­la çı­ka­cak. Ekip, dep­re­min ka­dın ve ço­cuk­lar üze­rin­de ver­di­ği et­ki­yi en aza in­dir­mek adı­na des­tek ça­lış­ma­la­rı yü­rü­te­cek. Ha­tay’da Ço­cuk Oyun Atöl­ye­si ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor Dep­rem­de yı­kı­mın bü­yük ol­du­ğu Ha­tay’da; Türk ve İs­veç Li­on­la­rı ile bir­lik­te Ha­tay EX­PO Fu­ar Ala­nı kar­şı­sın­da­ki böl­ge­de 1500 ki­şi­lik ça­dır­kent ku­ran Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, acil ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­ma­yı sür­dü­rü­yor. Dep­re­min ço­cuk­lar üze­rin­de­ki et­ki­si­ni en aza in­dir­mek adı­na da ça­dır­kent­te ya­şa­yan ço­cuk­la­ra özel bir yer oluş­tu­ran Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 48 met­re­ka­re­lik alan­da Ço­cuk Oyun Atöl­ye­si’nin ku­ru­lu­mu­nu sür­dü­rü­yor.