TÜRKONFED, SEDEFED VE HABİTAT ÜÇ KENTTE  SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM MERKEZLERİ KURUYOR

abdullah - 9 Mart 2023 Perşembe

TÜRKONFED, SEDEFED VE HABİTAT ÜÇ KENTTE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM MERKEZLERİ KURUYOR

DEPREMZEDELERE YAŞAM MERKEZLERİ

TÜR­KON­FED, SE­DE­FED ve Ha­bi­tat Der­ne­ği, dep­rem­den et­ki­le­nen kent­ler­de ka­lı­cı ko­nut­lar ya­pı­lın­ca­ya ka­dar böl­ge hal­kı­nın ba­rın­ma­nın ya­nı sı­ra sos­yal ih­ti­yaç­la­rı­nı da kar­şı­la­ya­cak sür­dü­rü­le­bi­lir ya­şam mer­kez­le­ri kur­mak üze­re “Or­tak İş Bir­li­ği Plat­for­mu­” ça­tı­sı al­tın­da bir ara­ya gel­di. Ha­tay­Sa­man­dağ, Kah­ra­man­ma­raş ve Adı­ya­man’da top­lam 1.800 kon­tey­ner­lik “KA­SA­BA­” adı ve­ri­len sür­dü­rü­le­bi­lir ya­şam mer­kez­le­ri kur­ma­yı plan­la­yan Plat­form, ilk etap­ta Sa­man­dağ’da 266 kon­tey­ner­lik ala­nın ku­ru­lu­mu­na baş­la­dı. Or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri ve kü­çük sa­na­yi si­te­le­ri­ne en­teg­ras­yo­nu plan­la­nan KA­SA­BA’lar sa­ye­sin­de iş gü­cü kay­bı­nın önü­ne ge­çil­me­si de he­def­le­ni­yor. Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li olan ve 11 ken­ti et­ki­le­yen dep­rem­le­rin ilk gü­nün­den iti­ba­ren böl­ge­de ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı için kap­sam­lı ça­lış­ma­lar yü­rü­ten Türk Gi­ri­şim ve İş Dün­ya­sı Kon­fe­de­ras­yo­nu (TÜR­KON­FED), Sek­tö­rel Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu (SE­DE­FED) ve Ha­bi­tat Der­ne­ği, böl­ge­de ka­lı­cı ko­nut­lar ya­pı­lın­ca­ya ka­dar “sür­dü­rü­le­bi­lir ya­şam mer­kez­le­ri­” oluş­tur­mak üze­re ge­niş bir pay­daş ağı­nın da ka­tı­lı­mıy­la “Or­tak İş Bir­li­ği Plat­for­mu­”nu kur­du. Dep­rem­de ağır ha­sar alan Ha­tay­Sa­man­dağ, Kah­ra­man­ma­raş ve Adı­ya­man’da “KA­SA­BA­” adı ve­ri­len ya­şam mer­kez­le­ri oluş­tu­ra­cak Plat­form, ilk mer­ke­zi Ha­tay­Sa­man­dağ’da kur­ma­ya baş­la­dı. AFAD baş­kan­lı­ğın­da, Sa­man­dağ Ko­or­di­na­tör Va­li­si ve Sa­man­dağ Kay­ma­kam­lı­ğı ko­or­di­nas­yo­nun­da Sa­man­dağ Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Ma­ğa­ra­cık ve Kurt­de­re­si mev­ki­sin­de ba­rın­ma ala­nı ola­rak kul­la­nı­ma bı­ra­kı­lan 16 dö­nüm­lük alan­da ku­ru­lu­mu baş­la­yan KA­SA­BA pro­je­si, ilk etap­ta 266 ya­şam ala­nı­nı kap­sa­ya­cak. Sa­man­dağ’da ikin­ci etap­ta kul­la­nı­ma bı­ra­kı­la­cak alan ile bir­lik­te top­lam­da 500 ya­şam ala­nı 100 do­na­tı ala­nın­dan olu­şan 600 ya­pı­lık Sür­dü­rü­le­bi­lir Ya­şam Mer­ke­zi ta­mam­la­na­cak. Ev­ler, sos­yal do­na­tı­lar ve ça­lış­ma alan­la­rı bir ara­da   Pro­je kap­sa­mın­da dev­let ku­rum­la­rı­nın kul­la­nı­ma bı­ra­ka­ca­ğı alan öl­çü­sün­de, her kent­te 600 adet ol­mak üze­re top­lam 1.800 kon­tey­ner­den olu­şan mer­kez­ler oluş­tu­ru­la­cak. Ba­rın­ma ama­cıy­la ku­ru­la­cak iki oda ve bir ban­yo­dan olu­şan kon­tey­ner­ler, bir evin tüm te­mel ge­rek­si­nim­le­ri­ni de içe­ren şe­kil­de ha­zır ola­rak tes­lim edi­le­cek. Di­ğer kon­tey­ner­ler ise re­vir, sağ­lık oca­ğı gi­bi sağ­lık hiz­met­le­ri; kreş, ders­lik gi­bi eği­tim alan­la­rı; oyun, kü­tüp­ha­ne, ka­dın mer­kez­le­ri, yaş­lı­la­ra özel alan­lar, çay oca­ğı gi­bi sos­yal do­na­tı­lar; atöl­ye, ti­ca­ret, en­düs­tri gi­bi ça­lış­ma alan­la­rı ile de­po, gü­ven­lik ve yö­ne­tim alan­la­rı­nı kap­sa­ya­cak. Üç şe­hir­de ku­ru­la­cak mer­kez­ler­de 6 bin ki­şi­nin ba­rın­ma da­hil sos­yal ve kül­tü­rel ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı plan­la­nı­yor. İş gü­cü kay­bı­nın önü­ne ge­çil­me­si he­def­le­ni­yor Ka­mu ku­rum­la­rı ve ye­rel yö­ne­tim­ler iş bir­li­ği ile ha­ya­ta ge­çi­ri­len KA­SA­BA pro­je­si kap­sa­mın­da­ki bir di­ğer önem­li he­def de bu mer­kez­le­rin kent­ler­de­ki eko­no­mik fa­ali­yet alan­la­rı­na en­teg­re edil­me­si ola­rak be­lir­len­di. Bu kap­sam­da Or­tak İş Bir­li­ği Plat­for­mu’nun kul­la­nı­mı­na bı­ra­kı­la­cak alan­lar­da ku­ru­la­cak ya­şam mer­kez­le­ri­nin, or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri ve­ya kü­çük sa­na­yi si­te­le­ri­ne en­teg­re edil­me­si de he­def­le­ni­yor. Böy­le­ce bir yan­dan böl­ge hal­kı­nın ha­yat­la­rı­nı ye­ni­den kur­ma­la­rı­na des­tek olu­nur­ken di­ğer yan­dan da dep­rem­den et­ki­le­nen kent­ler­den gö­çün ön­le­ne­rek, is­tih­dam ve iş gü­cü kay­bı­nın önü­ne ge­çil­me­si ve üre­ti­min böl­ge­de kal­ma­sı­na kat­kı sağ­lan­ma­sı amaç­la­nı­yor. Ay­rı­ca ka­lı­cı ko­nut­la­rın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan bu mer­kez­le­rin or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri ve kü­çük sa­na­yi si­te­le­ri ile böl­ge­ler­de­ki ça­lı­şan­lar için baş­ta afe­te ha­zır­lık eği­tim mer­kez­le­ri ol­mak üze­re sos­yal ve kül­tü­rel alan­la­ra dö­nü­şe­cek şe­kil­de ha­zır­la­na­bi­le­ce­ği de ön­gö­rü­lü­yor. İş dün­ya­sın­dan kon­tey­ner se­fer­ber­li­ği Sa­man­dağ’da­ki ilk KA­SA­BA’da alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı hız­la de­vam eder­ken iş dün­ya­sı da kon­tey­ner­le­rin alı­mı için ha­re­ke­te geç­ti. De­niz­li Genç İş İn­san­la­rı Der­ne­ği’nin (DE­Gİ­AD) 50, Ada­na Sa­na­yi­ci ve İş İn­san­la­rı Der­ne­ği’nin (AD­Sİ­AD) 25,  OME­GA Grup’un 10 kon­tey­ner ba­ğı­şı ile baş­la­yan se­fer­ber­lik kam­pan­ya­sı­nın ya­nı sı­ra ba­rın­ma ve sos­yal alan­lar için ge­rek­li tüm eş­ya ve teç­hi­zat­lar da yi­ne iş dün­ya­sı­nın des­te­ğiy­le te­da­rik edi­le­cek. (TÜR­KON­FED)