TOROSLAR BELEDİYESİNDE PROMOSYON SEViNCi

abdullah - 9 Mart 2023 Perşembe

TOROSLAR BELEDİYESİNDE PROMOSYON SEViNCi

PROMOSYON ALACAKLAR

(TO­ROS­LAR BLD.) To­ros­lar Be­le­di­ye­si, ye­ni dö­nem ban­ka pro­mos­yon an­laş­ma­sı­nı im­za­la­dı. Me­mur, kad­ro­lu iş­çi ve söz­leş­me­li per­so­nel ile Per­so­nel Li­mi­ted Şir­ke­ti’nde ça­lı­şan­la­rı kap­sa­yan ve 3 yıl­lı­ğı­na im­za­la­nan an­laş­ma­da be­lir­ti­len 17 bin 550 TL’lik pro­mos­yon üc­re­ti,  20 Mart 2023 ta­ri­hin­de To­ros­lar Be­le­di­ye­si ça­lı­şan­la­rı­nın he­sa­bı­na tek se­fer­de ya­ta­cak. “Tüm Ça­lış­ma Ar­ka­daş­la­rı­mı­za Ha­yır­lı, Uğur­lu Ol­su­n” To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz, ma­aş için ya­pı­lan pro­mos­yon iha­le­si­nin ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek; “To­ros­lar’ı da­ha ya­şa­nı­la­bi­lir ve gü­zel kı­la­bil­mek adı­na ge­ce gün­düz de­me­den emek ve­ren tüm ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum. Gö­rüş­me­le­ri­miz ne­ti­ce­sin­de an­laş­ma sağ­la­dı­ğı­mız ban­ka üze­rin­den 17 bin 550 TL’lik ma­aş pro­mos­yo­nu öde­me­si, her bir per­so­ne­li­mi­zin he­sa­bı­na tek se­fer­de ya­ta­cak. Ül­ke ola­rak zor bir dö­nem­den ge­çi­yo­ruz. Ça­lı­şan­la­rı­mı­zın en iyi ra­ka­mı al­ma­sı için ça­ba sarf et­tik. En yük­sek pro­mos­yon mik­ta­rın­da an­laş­ma sağ­la­mış ol­duk. 3 yıl­lı­ğı­na im­za­la­dı­ğı­mız ye­ni pro­mos­yon an­laş­ma­sı­nın tüm per­so­ne­li­mi­ze ve ai­le­le­ri­ne ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.