KARİYER MERKEZİ MERSİN İŞ DÜNYASI İÇİN ÇALIŞIYOR

abdullah - 9 Mart 2023 Perşembe

KARİYER MERKEZİ MERSİN İŞ DÜNYASI İÇİN ÇALIŞIYOR

KARİYER MERKEZİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü ön­cü­lü­ğün­de oluş­tu­ru­lan ve Mer­sin’in iş dün­ya­sı­nın önem­li ak­tör­le­ri­ni ba­rın­dı­ran İş­gü­cü Pi­ya­sa­sı Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu, ye­ni bir yol ha­ri­ta­sı için top­lan­dı. Ser­best kür­sü ça­lış­ma­sı­nın da ya­pıl­dı­ğı top­lan­tı­da ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­ti son­ra­sı çev­re il­ler­den Mer­sin’e ya­şa­nan göç, ko­nut, alt­ya­pı, sağ­lık, iç­me su­yu gi­bi ko­nu­la­rın ya­nın­da in­san kay­na­ğı ko­nu­su­na da dik­kat çe­kil­di. Ka­ri­yer Mer­ke­zi hiz­met­le­ri­ni sa­ha­nın ih­ti­yaç­la­rı­na gö­re plan­lı­yor Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi Mü­dü­rü Ser­kan Öza­da; Ka­ri­yer Mer­ke­zi’nin da­ha ku­rul­du­ğu ilk gün­ler­de İş­gü­cü Pi­ya­sa­sı Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu fik­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­di­ği­ni, su­nu­lan hiz­met prog­ram­la­rı­nın da sa­ha­nın ih­ti­yaç­la­rı­na uy­gun ola­rak plan­lan­dı­ğı­nın al­tı­nı çiz­di. Mer­sin Ça­lış­ma ve İş Ku­ru­mu İl Mü­dür­lü­ğü ile iş ara­yan ve iş­ve­ren­le­re, İŞ­KUR hiz­met­le­ri­nin su­nu­mu­na yö­ne­lik, İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile mes­le­ki ser­ti­fi­kas­yon prog­ram­la­rı­nın açıl­ma­sı­na yö­ne­lik pro­to­kol­ler­le iş ara­yan­la­rın, genç­le­rin ve aday­la­rın mes­lek ka­zan­ma­sı ve is­tih­dam edi­le­bi­lir­lik­le­ri­ne kat­kı su­nul­ma­sı­nın he­def­len­di­ği be­lir­til­di. Ka­ri­yer Mer­ke­zi’nin en önem­li he­def kit­le­le­rin­den bi­ri­ni de iş­ve­ren­le­rin oluş­tur­du­ğu­nu be­lir­ten Öza­da; iş­ve­ren­le­re ve pro­fes­yo­nel yö­ne­ti­ci­le­re yö­ne­lik ku­rum­sal ve ki­şi­sel eği­tim­ler, per­so­nel ih­ti­yaç­la­rı­na yö­ne­lik su­nu­lan mü­la­kat si­mü­las­yon­la­rı ve da­nış­man­lık hiz­me­ti­nin öne­mi­ne de­ğin­di. Ka­ri­yer Mer­ke­zi­nin Ge­le­cek Pro­je­le­rin­den de bah­se­den Öza­da; ‘On­li­ne Ka­ri­yer Plat­for­mu, On­li­ne Eği­tim­ler,  Ka­ri­yer Mer­sin’ gi­bi pro­je­le­re 2023 dö­ne­min­de ağır­lık ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Mer­sin’in or­tak akıl ile yü­rü­te­ce­ği ye­ni bir yol ha­ri­ta­sı­na ih­ti­ya­cı var Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi Ser­kan Öza­da’nın ger­çek­leş­tir­di­ği su­num son­ra­sın­da ser­best kür­sü ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı. Ser­best Kür­sü ça­lış­ma­sın­da Ku­rul üye­le­ri­nin gün­de­mi­ni ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­ti son­ra­sı çev­re il­ler­den Mer­sin’e ya­şa­nan göç oluş­tur­du. Ser­best Kür­sü ça­lış­ma­sın­da; Mer­sin Üni­ver­si­te­si Ça­lış­ma Eko­no­mi­si ve En­düs­tri İliş­ki­le­ri Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Hü­se­yin Mu­al­la Yü­ce­oL, To­ros Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı Ti­ca­ret ve Lo­jis­tik Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Kök­sal Ha­zır, Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Da­nış­ma­nı Er­can Akın,  Gi­ri­şim­ci İş Ka­dın­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mür­vet Bey­da­ğı, Mer­sin Pe­ra­ken­de­ci İş Adam­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Öz­can De­mir, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Mer­sin Genç Gi­ri­şim­ci­ler Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Os­man Ki­per,  Ak­de­niz Ağaç ve Or­man Ürün­le­ri Üre­ti­ci­le­ri Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ta­rık Ci­ğer,  Mer­sin Üni­ver­si­te­si Sü­rek­li Eği­tim Mü­dü­rü Prof. Dr. İl­han Ege, Gi­ri­şim­ci İn­san Kay­nak­la­rı Der­ne­ği Pro­je Ko­or­di­na­tö­rü Umut Oğur gö­rüş­le­ri­ni ak­tar­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi­nin Ka­ri­yer Mer­sin Pro­je­sin­de  iş bir­li­ği­ne ha­zır ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten üye­ler; Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li mey­da­na ge­len dep­rem­ler son­ra­sın­da dep­rem­den et­ki­le­nen il­ler­den yo­ğun ola­rak göç alan Mer­sin’de  ko­nut, alt­ya­pı, sağ­lık, iç­me su­yu gi­bi ko­nu­la­rın ya­nın­da in­san kay­na­ğı ko­nu­su­na da dik­kat çek­ti. İn­san kay­na­ğı ko­nu­sun­da kent di­na­mik­le­ri ola­rak sü­re­cin da­ha yö­ne­ti­le­bi­lir ol­ma­sı açı­sın­dan ku­rum­lar ara­sı iş bir­li­ği­nin öne­mi­ne vur­gu ya­pıl­dı. Ken­tin in­san kay­nak­la­rı ala­nı­na kat­kı sağ­la­ya­cak Ka­ri­yer Mer­sin Ça­lış­ta­yı ya­pı­la­cak İş­gü­cü Pi­ya­sa­sı Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı’nda üye­le­rin or­tak gö­rü­şü ola­rak önü­müz­de ki sü­reç­te İn­san Kay­nak­la­rı, Mes­le­ki Eği­tim, İs­tih­dam, Gi­ri­şim­ci­lik gi­bi ko­nu­la­rı içe­ren Ka­ri­yer Mer­sin Ça­lış­ta­yı ya­pı­la­rak ken­tin di­na­mik­le­ri ara­sın­da var olan ile­ti­şi­min en üst se­vi­ye­ye çı­ka­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor.