BAŞKAN YILMAZ; “GÜZEL ÇOCUKLARIMIZA DAHA  GÜZEL BİR GELECEĞİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ”

abdullah - 9 Mart 2023 Perşembe

BAŞKAN YILMAZ; “GÜZEL ÇOCUKLARIMIZA DAHA GÜZEL BİR GELECEĞİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ”

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR

(TO­ROS­LAR BLD.) To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 11 ili et­ki­le­yen dep­rem fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan ken­te ge­len dep­rem­ze­de­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için sür­dük­le­ri ça­lış­ma­la­ra des­tek ve­ren gö­nül­lü­le­re te­şek­kür et­ti. Mer­sin Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu ile bir­lik­te Yu­nus Em­re Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­dik­le­ri mev­lid prog­ra­mın­da dep­rem­ze­de va­tan­daş­lar­la bir ara­ya ge­len Baş­kan Yıl­maz; “Siz­ler, bi­zim şe­ref mi­sa­fi­ri­miz­si­niz. Ba­şı­mı­zın ta­cı­sı­nız. Her za­man ih­ti­ya­cı­nız ol­du­ğun­da biz­ler, bu­ra­da­yız. Gü­zel ço­cuk­la­rı­mı­za da­ha gü­zel bir ge­le­ce­ği hep be­ra­ber in­şa ede­ce­ği­z” de­di. Mer­sin’in mer­kez il­çe­si To­ros­lar Be­le­di­ye­si, afet böl­ge­sin­de ya­ra­la­rı sar­ma­ya de­vam eder­ken, ken­te ge­len dep­rem­ze­de­le­ri de yal­nız bı­rak­mı­yor. To­ros­lar Be­le­di­ye­si­nin ev sa­hip­li­ğin­de Mer­sin Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu ile bir­lik­te or­ga­ni­ze edi­len ye­mek­li mev­lid prog­ra­mın­da, il­çe­de­ki sos­yal te­sis­ler ve ev­ler­de mi­sa­fir edi­len dep­rem­ze­de va­tan­daş­lar ağır­lan­dı. Dep­rem­de ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­rın dua­lar­la yad edil­di­ği prog­ra­ma; To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz, To­ros­lar il­çe Müf­tü­sü Bay­ram Da­na­cı, Mer­sin Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu ve Mer­sin Bit­lis­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Tah­sin Kır­bo­ğa ile Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri ka­tıl­dı. Baş­kan Yıl­maz, ma­sa­la­rı tek tek do­la­şa­rak dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­ra geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­ni ilet­ti ve ço­cuk­la­ra he­di­ye­ler ver­di. “El BİR­Lİ­ĞİY­LE SI­KIN­TI­LA­RI AŞA­CA­ĞI­Z” Mer­sin Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu ve Mer­sin Bit­lis­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Tah­sin Kır­bo­ğa, amaç­la­rı­nın il­çe­de­ki dep­rem­ze­de va­tan­daş­lar­la bir ara­ya ge­lip kay­naş­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, dep­re­min he­men ar­dın­dan te­yak­ku­za ge­çe­rek yar­dım ve des­tek ça­lış­ma­la­rı­nı ba­şa­rıy­la sür­dü­ren To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz ve eki­bi­ne te­şek­kür et­ti. Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Kır­bo­ğa; “Ce­na­bı Al­lah, bir da­ha ül­ke­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze böy­le bir afet ya­şat­ma­sın. Dep­rem­de ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­rı­mı­za Al­lah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­li­yo­rum. El bir­li­ğiy­le sı­kın­tı­la­rı aşa­ca­ğı­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “TÜM GÜ­CÜ­MÜZ­LE DEP­REM­DEN ET­Kİ­LE­NEN VA­TAN­DAŞ­LA­RI­MI­ZIN YA­NIN­DA­YIZ To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz ise il­çe­ye yer­le­şen dep­rem­ze­de­le­rin ek­sik ve ih­ti­yaç­la­rı için im­kan­la­rı öl­çü­sün­de des­tek ol­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni kay­de­de­rek; “Yüz­yı­lın fe­la­ke­ti­ni ya­şa­dı­ğı­mız bu zor gün­ler­de dev­le­ti­miz, mil­le­ti­miz el ele, gö­nül gö­nü­le dün­ya­da eşi ben­ze­ri ol­ma­yan bir da­ya­nış­ma ör­ne­ği gös­te­ri­yor. Dep­re­min ilk gü­nün­den bu­gü­ne ka­dar or­ga­ni­ze olup iş ma­ki­ne­le­ri ve ekip­le­riy­le afet böl­ge­sin­de bu­lu­nan Mer­sin Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu ve Mer­sin Bit­lis­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Tah­sin Kır­bo­ğa’ya ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Al­lah ken­di­le­rin­den ra­zı ol­sun. Dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mız her tür­lü sı­kın­tı ve dert­le­rin­de biz­le­re ula­şa­bi­lir­ler. Eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Bu sü­re­ci dev­let, mil­let el ele at­la­ta­ca­ğız. Al­lah, bir­li­ği­mi­zi ve be­ra­ber­li­ği­miz da­im ey­le­si­n” şek­lin­de ko­nuş­tu.