KAYMAKAM OTCU VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ GARANLI’DAN, BAŞKAN AVCI’YA ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

abdullah - 8 Mart 2023 Çarşamba

KAYMAKAM OTCU VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ GARANLI’DAN, BAŞKAN AVCI’YA ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu ve Tar­sus Em­ni­yet Mü­dü­rü Ali Ga­ran­lı, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ya­pı­lan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da Zi­ra­at Oda­sı Baş­kan­lı­ğı­na ye­ni­den se­çi­len Ve­yis Av­cı’ya ‘ha­yır­lı ol­sun’ zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar. Kay­ma­kam Ot­cu, zi­ya­ret sı­ra­sın­da, zi­ra­at Oda­sı Baş­kan­lı­ğı­na ye­ni­den se­çi­len Ve­yis Av­cı’yı kut­la­ya­rak “Top­rak­la­rı ve­rim­li ve zen­gin bir kent­te ya­şı­yo­ruz. Bu ne­den­le ta­rım­la il­gi­li olan pro­je­le­ri­niz­de biz­le­rin­de üze­ri­ne dü­şen ne var­sa yap­ma­ya ha­zı­rız. Ta­rım için ne ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa öz­ve­ri, bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ol­ma­lı­yız. Ben bu ve­si­ley­le gö­re­vi­niz­de ba­şa­rı­lar di­li­yor, bü­tün çift­çi­le­ri­mi­ze be­re­ket­li ve ka­zanç­lı bir se­zon di­li­yo­ru­m” de­di. Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı da Kay­ma­kam Ot­cu ve Em­ni­yet Mü­dü­rü Ga­ran­lı’nın zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­rek, zi­ya­ret sı­ra­sın­da ta­rım­sal ve hay­van­sal ko­nu­lar­da bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du. “Biz Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı ola­rak çift­çi­le­ri­mi­zin her za­man yan­la­rın­da ol­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” di­yen Ve­yis Av­cı “Bu­ra­ya çift­çi­le­ri­miz için dün ol­du­ğu gi­bi bu­gün­de hiz­met et­me­ye gel­dik, be­ni ye­ni­den bu gö­re­ve la­yık gör­dük­le­ri için ken­di­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.