BORSA MECLİS BAŞKANI KAYA: “KADINLARIMIZ AİLENİN TEMELİ,  TOPLUMUN İSE YAPI TAŞLARIDIR”

abdullah - 8 Mart 2023 Çarşamba

BORSA MECLİS BAŞKANI KAYA: “KADINLARIMIZ AİLENİN TEMELİ, TOPLUMUN İSE YAPI TAŞLARIDIR”

MECLİS BAŞKANI KAYA

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­lis Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, ka­dın­la­rın ya­şa­mın her ala­nın­da çok önem­li rol­ler üst­len­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ka­dın­la­rı­mız ai­le­nin te­me­li, top­lu­mun ya­pı ta­şı, şef­kat ve mer­ha­me­tin sem­bol­le­ri­di­r” de­di. Mu­rat Ka­ya, 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Biz­le­ri sev­gi­siy­le sa­rıp sar­ma­la­yan an­ne­miz, ya­şam yo­lu­nu bir­lik­te yü­rü­dü­ğü­müz eşi­miz, ab­la­mız, kar­de­şi­miz dün­ya­yı gü­zel­leş­ti­ren ve ge­liş­ti­ren ne var­sa mu­hak­kak ora­da ka­dı­nın izi var­dır. Eği­ti­min te­me­li ai­le­den baş­lı­yor ve ilk öğ­ret­me­ni­miz an­ne­le­ri­miz ço­cuk­luk­tan baş­la­ya­rak ge­le­ce­ği­mi­zi in­şa edi­yor. Bü­yük Ön­der Ata­türk, “Mil­le­ti­miz güç­lü bir mil­let ol­ma­ya az­met­miş­tir. Bu­nun ge­rek­le­rin­den bi­ri de ka­dın­la­rı­mı­zın her ko­nu­da yük­sel­me­le­ri­ni sağ­la­mak­tı­r” di­ye­rek, biz­le­re güç­lü mil­let ol­ma­nın yo­lu­nun ka­dın­la­rı­mı­zı yük­selt­mek­le ola­ca­ğı­nı gös­ter­miş­ti­r” de­di. Ül­ke­mi­zin kur­tu­lu­şun­da ka­dın­la­rı­mı­zın mü­ca­de­le­si­nin dil­le­re des­tan ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Bor­sa Mec­lis Baş­ka­nı Ka­ya “ Al­lah hep­sin­den ra­zı ol­sun, ruh­la­rı şad ol­sun. 10 ili­miz­de ya­şa­nan, ül­ke­mi­zi de­rin­den ya­ra­la­yan dep­rem fe­la­ke­ti­nin ya­ra­la­rı­nı da ka­dın­la­rı­mız ile bir­lik­te o gün­kü ruh­la sa­ra­ca­ğız. O gün na­sıl an­ne­le­ri­miz, ni­ne­le­ri­miz sa­de­ce cep­he ge­ri­sin­de de­ğil, cep­he­de de kah­ra­man­ca mü­ca­de­le ver­miş­se, bu­gün de ka­dın­la­rı­mız­la omuz omu­za ve­re­rek dep­re­min ya­ra­la­rı­nı iyi­leş­ti­re­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ül­ke nü­fu­su­mu­zun ya­rı­sı­nın ka­dın­lar­dan oluş­tu­ğu­na vur­gu ya­pan Mu­rat Ka­ya “Bu bü­yük po­tan­si­ye­li ma­ale­sef sos­yal ya­şa­mın içe­ri­sin­de is­te­ni­len oran­da gö­re­mi­yo­ruz. Ka­dın­la­rı­mız sos­yal ya­şa­mın, iş dün­ya­sı­nın içe­ri­sin­de ne ka­dar faz­la yer alır­sa, ül­ke­miz de bir o ka­dar ge­li­şir ve kal­kın­ma­mız hız ka­za­nır. Sa­na­yi­nin, ti­ca­re­tin bu den­li ge­liş­ti­ği, gi­ri­şim­ci­li­ği ile her za­man övün­dü­ğü­müz ül­ke­miz­de ka­dı­nın üre­ti­me ka­tı­lım­la­rı­nı da­ha da ar­tır­ma­lı­yız. Ka­dın­lar için ça­lış­ma im­kan­la­rı oluş­tu­rul­ma­sı ve dev­let ta­ra­fın­dan po­zi­tif ay­rım­cı­lık ya­pı­la­rak des­tek ve­ril­me­si bu nok­ta­da bü­yük önem ta­şı­yor. Ka­dın­la­rı­mı­zın ba­şa­rı­la­rıy­la gu­rur du­yu­yor, sa­nat­tan spo­ra, eği­tim­den iş dün­ya­sı­na ya­şa­mın her ala­nın­da da­ha faz­la tem­sil edil­me­le­ri di­le­ğiy­le, ac­zi­ye­tin ka­dı­na şid­det ola­rak kar­şı­mı­za çık­tı­ğı, he­pi­mi­zi de­rin­den ya­ra­la­yan olay­la­rın son bul­du­ğu; ka­dı­nın yü­re­ğin­de­ki sev­gi ve mer­ha­me­tin tüm dün­ya­ya ha­kim ol­du­ğu bir dün­ya te­men­ni edi­yo­rum. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le, baş­ta şe­hit­le­ri­mi­zin ve ga­zi­le­ri­mi­zin an­ne­le­ri ile eş­le­ri ol­mak üze­re ka­dın­la­rı­mı­zın 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü’nü kut­lu­yo­ru­m” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.