TSO BAŞKANI KOÇAK “KADINLAR MUTLUYSA ÜLKE DE MUTLUDUR”

abdullah - 8 Mart 2023 Çarşamba

TSO BAŞKANI KOÇAK “KADINLAR MUTLUYSA ÜLKE DE MUTLUDUR”

RUHİ KOÇAK

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı  H. Ru­hi Ko­çak, ka­dın­la­rın bi­zim top­rak­la­rı­mız­da he top­lu­mun he de ai­le­nin te­me­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Türk top­lu­mun­da ka­dı­nın çok özel bir ko­nu­ma sa­hip ol­du­ğun söy­le­di. H. Ru­hi Ko­çak, 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, bir an­ne, bir eş, bir ev­lat ola­rak ka­dın­la­rın top­lu­mu dö­nüş­tü­ren ve is­ti­ka­met ve­ren­ler ol­du­ğu­na vur­gu ya­pa­rak “E­ğer ka­dın mut­luy­sa ül­ke de mut­lu­dur.   Eğer ka­dın umut için­dey­se, o ül­ke de umut için­de­dir. Ken­di­si­ne öz­gü­ve­ni gel­miş, eko­no­mik öz­gür­lü­ğe sa­hip ka­dın­la­rı­mı­zın sa­yı­sı art­tık­ça ge­liş­miş­lik dü­ze­yi­miz de o pa­ra­lel­de ar­ta­cak­tır. Bu duy­gu­lar­la ül­ke­miz­de ka­dın­la­rın şid­de­te ma­ruz ka­lan de­ğil ba­şa­rı hi­kâ­ye­le­ri­nin an­la­tıl­ma­sı te­men­ni­si ile tüm ka­dın­la­rı­mı­zın ‘8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü’nü  kut­lu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni    kul­lan­dı.