ALİ SEÇER’DEN, 8 MART DÜNYA  ‘KADINLAR GÜNÜ’ KUTLAMASI

abdullah - 8 Mart 2023 Çarşamba

ALİ SEÇER’DEN, 8 MART DÜNYA ‘KADINLAR GÜNÜ’ KUTLAMASI

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Se­çer, ka­dın­la­rın top­lum­da­ki gü­cü­nün, me­de­ni­ye­tin gös­ter­ge­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bor­sa Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Se­çer, 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü do­la­yı­sıy­la ya­yın­la­dı­ğı me­sa­jın­da, son yıl­lar­da ka­dın­la­rın top­lum­sal ya­şa­mın her ala­nı­na et­kin ka­tı­lım için ver­dik­le­ri mü­ca­de­le­nin bu­gün çok da­ha güç­lü bir şe­kil­de de­vam et­ti­ği­ne vur­gu ya­pa­rak “Ka­dın­la­rın gü­cü, me­de­ni­ye­tin gös­ter­ge­si­dir. Nü­fu­su­mu­zun ya­rı­sı­nı oluş­tu­ran ka­dın­la­rın sos­yal, eko­no­mik, si­ya­si ve kül­tü­rel alan­lar­da ya­şa­ma et­kin ka­tı­lı­mı top­lum­la­rın, dev­let­le­rin ve mil­let­le­rin gü­cü­ne güç kat­tı­ğı aşi­kar­dır. İs­tih­dam ala­nın­da ka­dın­la­rı­mı­zın di­na­mik gü­cü­nü eko­no­mi­ye kat­kı ha­li­ne dö­nüş­tür­mek ama­cıy­la baş­la­tı­lan her ça­lış­ma, Tür­ki­ye’nin eko­no­mik bü­yü­me­si ve kal­kın­ma­sı­na bü­yük iv­me ka­ta­ca­ğı­na olan inan­cı­mız tam­dı­r” de­di. “Kadınlar değiştiğinde toplumlar değişecektir” diyen Başkan Ali Seçer “Kadının duygusal zekası ve varlığı, toplumun ve toplumsal barışının en büyük güvencesidir. Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğu ortadadır. Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi onların Türk ekonomisi ve hedeflerine katkı sağlayacağı gibi şiddet, eğitim ve sosyal güvenlik gibi diğer sorunlarının çözümünde de etkili olacaktır.  Ülkemizin kurtuluş mücadelesinde ve Cumhuriyetimizin kuruluşundaki destanlarının baş mimarlarından ve yapı taşlarından olan Türk Kadınının yeri ve önemi herkes tarafından bilinmektedir. Kadınlar değiştiğinde toplumlar değişecektir. Toplumlar değiştiğinde ülkeler değişecek, dünya değişecektir. Bu duygu ve düşüncelerle doğumdan ölüme her alanda varlıklarıyla onurlandığımız, bizleri, eğiten yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum” ifadesini kullandı.   (Haber Merkezi)