MHP’Lİ NÜKHET KOÇ’TAN,  ‘KADINLAR GÜNÜ’ MESAJI

abdullah - 8 Mart 2023 Çarşamba

MHP’Lİ NÜKHET KOÇ’TAN, ‘KADINLAR GÜNÜ’ MESAJI

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç, in­san­lı­ğın ha­mu­ru­nu şef­kat, mer­ha­met ve ada­let­le yo­ğu­ran; in­sa­na, in­san ol­ma­yı, in­san kal­ma­yı öğ­re­ten ka­dın­lar ol­du­ğu­nu söy­le­di. Nük­het Koç, 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın da ifa­de et­ti­ği üze­re ka­dın ol­ma­nın ma­na ve öne­mi üze­ri­ne bir kez da­ha dü­şün­mek için eş­siz bir fır­sat su­nan an­lam yük­lü bir gü­nün için­de­yiz. Ka­dı­nın eli­nin değ­di­ği her yer­de bir gü­zel­lik, göz nu­ru­nun düş­tü­ğü ve eme­ği­nin geç­ti­ği her nok­ta­da sı­cak­lık var­dır. Ka­dın; ba­zen ma­ri­fet­li bir iş in­sa­nı, ba­zen müs­tes­na bir si­ya­set­çi, ba­zen ba­ğın­da bah­çe­sin­de bir emek­çi, ba­zen tez­gâh­ta­ki alın te­ri, ba­zen top­rak­ta­ki be­re­ket izi, ba­zen de gö­nül­ler­de­ki za­ra­fet pı­rıl­tı­sı­dır. Bu duy­gu­lar­la baş­ta el­le­ri öpü­le­si kah­ra­man şe­hit­le­ri­mi­zin an­ne­le­ri ol­mak üze­re tüm ka­dın­la­rı­mı­zın 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü'nü kut­lu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.