KAÇAK ALKOL VE  SİGARA OPERASYONU

abdullah - 8 Mart 2023 Çarşamba

KAÇAK ALKOL VE SİGARA OPERASYONU

KAÇAK SİGARA VE ALKOL

Tar­sus’ta, ka­çak­çı­lık­la mü­ca­de­le çer­çe­ve­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len al­kol ve si­ga­ra ope­ras­yo­nun­da 2 şüp­he­li gö­zal­tı­na alın­dı. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri Tar­sus il­çe­sin­de 1 şüp­he­li­nin sah­te ban­drol­lü ka­çak iç­ki ti­ca­re­ti ve Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de de 1 şüp­he­li­nin ka­çak si­ga­ra üre­ti­mi ve ti­ca­re­ti yap­tı­ğı­nı tes­pit et­ti. Bu­nun üze­ri­ne ope­ras­yon dü­zen­le­yen jan­dar­ma ekip­le­ri, söz ko­nu­su 2 şüp­he­li­yi ya­ka­la­ya­rak gö­zal­tı­na al­dı.Şüp­he­li­le­rin ev­le­rin­de ya­pı­lan ara­ma­lar­da, 32 lit­re ka­çak al­kol­lü iç­ki ile 4 bin 475 ka­çak si­ga­ra ele ge­çi­ril­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)