BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN, KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK

abdullah - 6 Mart 2023 Pazartesi

BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN, KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK

BAŞKAN BOZDOĞAN

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun çok de­ğer­li, ah­lak­lı, dü­rüst bir si­ya­set­çi ol­du­ğu­nu, cid­di bir an­lam­da da Türk hal­kı­nı tem­sil et­ti­ği­ni söy­le­di. Baş­kan Boz­do­ğan, gün­de­me da­ir so­ru­la­rı ya­nıt­la­mak üze­re ka­tıl­dı­ğı can­lı ya­yın prog­ra­mın­da, An­ka­ra’da­ki si­ya­si üst ya­pı, si­ya­set­te ya­şa­nı­lan be­lir­siz­lik­ler ve CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun aday­lı­ğı­na da­ir yö­nel­ti­len so­ru­la­ra da ya­nıt ver­di. “Bu­gün ye­rel se­çim­ler­de bir ba­şa­rı var­sa bu ba­şa­rı bi­rey­sel de­ğil en bü­yük ba­şa­rı biz­le­ri aday ola­rak se­çen Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’du­r” di­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan “Bu­gün biz­le­rin ona kar­şı yap­ma­mız ge­re­ken gö­re­vi­miz var. İn­şal­lah 4 ay son­ra ba­şı­mız­da ola­cak. O li­ya­kat­le, o ada­let­le, o ah­lak­la bu­nu sağ­la­ya­cak. Bun­dan ke­sin emi­ni­m” de­di. Tür­ki­ye’nin gün­de­min­de yer alan se­çim­ler ön­ce­si Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun ka­zan­ma­sı ile Tür­ki­ye’nin önü­nün açı­la­ca­ğı­nı ifa­de eden Baş­kan Boz­do­ğan “Par­la­men­ter sis­te­min tek adam sis­te­mi­nin or­ta­dan kal­ka­ca­ğı bir şey bek­ler­ken ay­rıl­ma­nın kim­se­ye fay­da­sı yok. Şun­dan emin olun ke­sin ka­za­na­ca­ğı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun bü­yük des­tek­le­ri ol­du­ğu­nu kay­de­den Baş­kan Boz­do­ğan, “Ge­nel baş­ka­nı­mı­zın he­pi­mi­ze tüm be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na ina­nıl­maz des­tek­le­ri ol­du. Bu­gün ye­rel se­çim­ler­de bir ba­şa­rı var­sa bu ba­şa­rı bi­rey­sel de­ğil en bü­yük ba­şa­rı biz­le­ri se­çen ve aday ola­rak or­ta­ya ko­yan Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’dur. Ona kar­şı yap­ma­mız ge­re­ken gö­re­vi­miz var. İn­şal­lah 4 ay son­ra ba­şı­mız­da ola­cak. Bu olay­lar bir an ön­ce da­ha gü­zel bir şe­kil­de te­miz­le­ne­cek. O li­ya­kat­le, o ada­let­le, o ah­lak­la bu­nu sağ­la­ya­cak. Bun­dan ke­sin emi­ni­m” de­di. Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun çok ça­lış­tı­ğı­nı ifa­de ede­rek ken­di­sin­den bah­se­den Baş­kan Boz­do­ğan “Sev­gi­li ge­nel baş­ka­nı­mı­zın kim­le­re ne iyi­lik­ler yap­tı­ğı­nı bu par­ti­yi na­sıl ayak­ta tut­tu­ğu­nu çok iyi bi­li­yo­rum. Bu bir ah­de ve­fa­dır. Çok de­ğer­li, ah­lak­lı, dü­rüst bir in­san. Cid­di bir an­lam­da Türk hal­kı­nı tem­sil eden bir in­san. Böy­le bir in­sa­nın ha­ta yap­ma gi­bi bir lük­sü yok. Rah­met Bü­lent Ece­vit’in bir söz var­dı bi­zim yo­lu­muz halk ve hak yo­lu di­ye ay­nı­sı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nda da var.  Par­la­men­ter sis­te­min tek adam sis­te­mi­nin or­ta­dan kal­ka­ca­ğı bir şey bek­ler­ken ay­rıl­ma­nın kim­se­ye fay­da­sı yok. Şun­dan emin olun ke­sin ka­za­na­ca­ğız. Ge­nel baş­ka­nı­mın ne ka­dar çok ça­lış­tı­ğı­nı bi­li­yo­rum. Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun ka­zan­ma­sı Tür­ki­ye’nin önü­nün açıl­ma­sı de­mek­tir.” şek­lin­de açık­la­dı. “DİK DU­RAN BİR Sİ­YA­SET­Çİ HE­DE­FE ULAŞ­MA­LI­” Her za­man en iyi­si­ni yap­ma ga­ye­sin­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek söz­le­ri­ne de­vam eden Baş­kan Boz­do­ğan, “Ben bu kent­ten gel­miş geç­miş en iyi be­le­di­ye baş­ka­nı ol­ma­lı­yım he­de­fi­ni ora­ya koy­maz­sam ba­şa­rı gel­mez. Ve ya­rın bir gün in­san­lar şu­nu an­lat­ma­lı. Bu adam çal­ma­dı, çal­dır­ma­dı gö­re­vi­ni en iyi şe­kil­de yap­tı de­me­li­ler. İd­di­alı ol­du­ğum tek ko­nu bu­dur be­nim. Si­ya­si ola­rak bir şey­le­rin pe­şin­de de­ği­lim.  Hal­kım için si­ya­se­tin üs­tün­de dü­şün­mem ge­re­ki­yor. O san­dık­ta ge­re­ği­ni ya­pa­cak. Bir mec­lis­te ko­nuş­ma ya­par­ken çok si­nir­le­nip hal­kın avu­ka­tı­yım de­yip kalk­mış­tım.  Dik du­ran bir si­ya­set­çi he­de­fe ulaş­ma­lı­” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)