‘YENİ OTO GALERİCİLER SİTESİ’  YAPIMI KONUSUNDA, BELEDİYE MECLİSİNDEN 3. KEZ ‘RET’ ÇIKTI

abdullah - 6 Mart 2023 Pazartesi

‘YENİ OTO GALERİCİLER SİTESİ’ YAPIMI KONUSUNDA, BELEDİYE MECLİSİNDEN 3. KEZ ‘RET’ ÇIKTI

OTO GALERİCİ ESNAFI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Mec­li­si’nin Mart ayı ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lır­ken Oto Ga­le­ri­ci­ler Si­te­si Pro­je­si­nin 3. kez CHP, AK Par­ti ve MHP’li Mec­lis üye­le­ri­nin oy­la­rı ret edil­me­si­ne ga­le­ri­ci es­na­fı bü­yük tep­ki gös­ter­di. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı baş­ta ol­mak üze­re İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’nın ikin­ci el oto ga­le­ri­ci­le­ri­nin gü­ven­li böl­ge­le­re ta­şın­ma­sı­na iliş­kin ge­nel­ge ve ka­rar­na­me­le­rin bu­lun­ma­sı­na rağ­men Mec­lis’te 3. kez ret edi­len dos­ya son­ra­sın­da ga­le­ri­ci es­na­fı, “Ne­den bi­zim ek­me­ği­miz ile oy­nu­yor­su­nu­z” di­ye­rek, Mec­lis üye­le­ri­ne söz­lü sa­taş­ma­da bu­lun­du­lar. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ise, Mec­lis üye­le­ri­ne tep­ki gös­te­ren ga­le­ri­ci es­naf­la­rı­nı güç­lük­le ya­tış­tı­rıp, “Ben si­ze söz ver­dim. Bu te­sis Be­le­di­ye’ye bu­la­ca­ğı­mız kay­nak ve siz­le­rin des­tek­le­riy­le ya­pı­la­cak­tır. Ça­lış­ma­la­ra da en kı­sa za­man­da baş­la­ya­ca­ğı­z”  ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Halka açık olan Tarsus Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve yerel TV kanallarından canlı olarak yayınlanan Mart ayı olağan Meclis toplantısına, galerici esnafı da yoğun bir katılım sağlamasına rağmen 3. kez ret edilen madde sonrasında gözler Belediye Başkanı Bozdoğan’a çevrildi. Başkan Bozdoğan, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 28 dönümlük alanda yapılması planlanan tesisin hemen bitirmeyi hedeflediğini söyledi. Tarsus Belediyesinin ‘Örnek Belediyeler’ arasında gösterildiğini belirten Başkan Bozdoğan “Tarsus Belediyesi nereye gidersek gidelim takdir ediliyor. Yatırım programlarımızı hepiniz görüyorsunuz. Bizleri öyle bir karşılıyorlar ki projelerimiz için adeta takdir ediyorlar. Eğer evrak ısrarımıza esnaflarımızın talebine, halkımızın güvenliğine rağmen reddedilmeseydi ve komisyona gidip araştırılıp konuşulup onaylansaydı biz yine belediyemizin iştirak şirketi İmar LTD. ŞTİ. tarafından yapılacaktı. Ben halkımızın her zaman yanındayım. Programımızda haddinden fazla yatırım var. Böyle bir yeri zaten yaparım ve meclise sunmam neden meclise sundum çünkü 2023 bütçemizde yatırıma odaklandık, halkımız için bir sürü yatırım planımız var ve hepsi gerçekleşecek. İnsanlar 2 milyon liraya hava parası veriyor.  Araba galerisinde bir yerde 5 kişi çalışıyor. Bu durum vergi usulü kanununa bile aykırıdır. Bunu bende onaylamıyorum. Şirketimiz üzerinden yapılması gerekiyordu ancak Meclis daha komisyona gitmeden evraka ret verdi” dedi.Halkın seçtiği bir Belediye Başkanının vizyonu olması ve kaynak yaratması gerektiğinin altını çizen Başkan Bozdoğan “Hani bazen hakikatin şimşeğini bulurken fikirlerin çatışmasından enerji alırız.  Ben sizin durumunuzu çok iyi biliyorum. Bugün geldiğiniz için teşekkür ediyorum.  Meclisi izlediniz. Benim sizlere sözüm net. Elbette düşündüğüm gibi konuşurum, konuştuğum gibide savunurum ve yaparım. Bir belediye başkanının sadece iller bankasından para gelsin harcasın değil, vizyonlu olmalı kaynağı her yerden bulabilmeli. Şirketimiz 472 konutu yaptığı gibi burayı da yapardı.  Ve bunun parasını da bulacağım birlikte sizlerle birleşeceğiz.  Tarsus Belediyesi bu parayı ne olursa olsun sizle birlikte bulup yapacak. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde sözlerini tamamladı.