BAŞKAN TEPEBAĞLI: “BU ZOR  GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

abdullah - 6 Mart 2023 Pazartesi

BAŞKAN TEPEBAĞLI: “BU ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

BAŞKAN TEPEBAĞLI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de his­se­di­len dep­rem­den et­ki­le­nen va­tan­daş­la­rı­mı­zın acı­la­rı­na or­tak ol­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Da­ya­nış­ma­nın ve kar­deş­li­ği­mi­zin gü­cüy­le zor gün­le­ri hep bir­lik­te aşa­ca­ğı­z” de­di.Baş­kan Te­pe­bağ­lı, ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü Şa­hin Tur­gut ile yap­tı­ğı soh­bet­te, ül­ke ola­rak ya­şa­dık­la­rı fe­la­ke­tin bü­yük­lü­ğü­nü an­lat­ma­nın ta­ri­fi­nin ol­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­ze­rek “Çam­lı­yay­la il­çe­miz­de de his­se­di­len as­rın fe­la­ke­ti­nin ya­şan­dı­ğı Kah­ra­man­ma­raş, Adı­ya­man, Ha­tay, Ada­na, Ma­lat­ya, Ga­zi­an­tep, Ki­lis, Os­ma­ni­ye, Şan­lı­ur­fa ve Di­yar­ba­kır’da acı­yı ta­rif ede­bil­mek müm­kün de­ğil. Da­ya­nış­ma­nın ve kar­deş­li­ği­mi­zin gü­cüy­le bu zor gün­le­ri bir­lik­te aşa­ca­ğız in­şal­lah. Ül­ke ola­rak bu sü­reç­te gö­nül­le­re do­kun­mak, yüz­ler­de te­bes­süm oluş­tur­mak, dev­le­ti­mi­zin var­lı­ğı ile in­sa­nı­mı­zı mut­lu et­mek bi­zim gö­re­vi­miz. Ce­na­bı Al­lah, ül­ke­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze bir da­ha böy­le acı­lar ya­şat­ma­sı­n” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.