BURHANETTİN KOCAMAZ: “GENEL  BAŞKANIMIZ MERAL AKŞENER’İN  SONUNA KADAR YANINDAYIZ”

abdullah - 6 Mart 2023 Pazartesi

BURHANETTİN KOCAMAZ: “GENEL BAŞKANIMIZ MERAL AKŞENER’İN SONUNA KADAR YANINDAYIZ”

KOCAMAZ

(ŞAHİN TURGUT) İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti’nin ilkelerinin net, tutumunun da gayet açık olduğunu belirterek, sonuna kadar Genel Başkan Meral Akşener’in yanında olduklarını söyledi. Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in 6 Masadan ayrılması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e olan güvenini oy birliği ile bir kez daha tescil etti. Ucube yönetim sisteminde gördüğümüz ve eleştirdiğimiz dayatmaların bir benzerinin İYİ PARTİ ve Sayın Meral Akşener’e karşı sergilenmesini kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bizim tutumumuz gayet açıktır” dedi. Biz se­çi­mi ka­zan­mak ve bu ucu­be sis­te­mi de­ğiş­tir­mek is­ti­yo­ru­z” di­yen İYİ Par­ti­li Ko­ca­maz “Bu­nun için­de söy­le­di­ği­miz iki şey var. Bu ma­sa no­ter de­ğil. Ka­za­na­cak bir aday­la se­çi­me gi­dil­sin. Biz İYİ Par­ti’li bi­ri­si aday ol­sun de­me­dik! Aday CHP’den de ol­sa se­çi­mi ris­ke et­me­ye­cek ve se­çi­mi en ko­lay ka­za­na­cak bir aday­la se­çi­me gi­dil­sin is­te­dik! Sa­ha­da gör­dük­le­ri­miz ve duy­duk­la­rı­mız se­çim kay­bet­me­yi alış­kan­lık ha­li­ne ge­ti­ren Sa­yın Ke­mal Kı­lıç­ta­roğ­lu ile se­çi­mi ka­zan­ma­nın zor ol­du­ğu­dur. Ga­yet açık! Mil­le­tin se­si­ne ku­lak ver­me­yen­ler ola­sı se­çim so­nu­cu­na kat­la­nır an­cak olan­da Mil­le­te olur! İYİ Par­ti’nin il­ke­le­ri net, tu­tu­mu da ga­yet açık­tır! Biz İYİ PAR­Tİ ola­rak Mil­le­ti­mi­ze ver­di­ği­miz tüm söz­le­rin ar­ka­sın­da­yız. Rab­bim bi­zi Yü­ce Mil­le­ti­mi­ze hiz­met­ten ayır­ma­sı­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.