BAŞKAN VAHAP SEÇER, İSTANBUL  B.ŞEHİR DEPREM SEFERBERLİK  PLANI TOPLANTISI’NA KATILDI

abdullah - 6 Mart 2023 Pazartesi

BAŞKAN VAHAP SEÇER, İSTANBUL B.ŞEHİR DEPREM SEFERBERLİK PLANI TOPLANTISI’NA KATILDI

BAŞKAN SEÇER

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaşanan depremlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olası bir depreme karşı hazırladığı İstanbul Deprem Seferberlik Planını açıkladığı toplantıya katıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un depreme dayanıklı bir kent haline getirilmesi amacıyla 'Deprem Bilim Üst Kurulu'nun tavsiyeleri, tespitleri ve çözüm yolları seferberlik planını genel bakış ile paylaşıldı. İstanbul için deprem konusunda seferberlik başlattıklarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü bir inisiyatif birimi, düzeni değiştiriyoruz. Deprem ve afetlere karşı bu kadim şehri dirençli bir kent haline getirmek için her şeyi tekrardan, sıfırdan başlatıyoruz. Eğer bu topraklarda durmadan depremler oluyorsa, binalar yıkılıyor, insanlarımız kullanıyorsa; yönetici, muhalefeti, bürokratı ve sahipleriyla birlikte hepimiz, depremi Türkiye'nin birincil sorunu kabul merkezi” dedi. Baş­kan İma­moğ­lu’nun açı­lış ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bü­rok­rat­la­rı da söz ala­rak, so­rum­lu­luk alan­la­rıy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı kap­sa­yan su­num­lar yap­tı. 5 mad­de al­tın­da de­ğer­len­di­ri­le­rek ha­zır­la­nan İs­tan­bul Dep­rem Se­fer­ber­lik Pla­nı; afet odak­lı kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı, mev­cut alt­ya­pı ve ula­şım ağı­nın afet­le­re da­ya­nık­lı ha­le ge­ti­ril­me­si, sis­mik ve yer bi­lim­le­ri ça­lış­ma­la­rı, afet son­ra­sı top­lan­ma/ba­rın­ma alan­la­rı ve afet odak­lı eği­tim ve ka­pa­si­te ge­liş­tir­me baş­lık­la­rın­dan oluş­tu. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan Baş­kan Se­çer, top­lan­tı­nın; İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bi­lim in­san­la­rı ve uz­man­lar­la yap­tı­ğı önem­li bir ça­lış­ma ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ya­şa­nan bü­yük afe­tin ar­dın­dan, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in ön­cü­lü­ğün­de Mer­sin’de bu­gü­ne ka­dar göz ar­dı edi­len dep­rem ile il­gi­li ça­lış­ma­lar baş­la­tıl­dı ve ça­lış­ma­lar ka­rar­lı­lık­la sür­dü­rü­lü­yor. Bu­gü­ne ka­dar çe­şit­li ge­rek­çe­ler­le baş­la­tıl­ma­mış ve atı­la­ma­mış adım­lar be­lir­le­ne­rek, ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı baş­lat­ma ka­ra­rı alan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ön­ce­lik­li ola­rak dep­rem risk yö­ne­ti­mi ve kent­sel iyi­leş­tir­mey­le il­gi­li bir dai­re baş­kan­lı­ğı kur­ma ka­ra­rı al­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mart Ayı ola­ğan top­lan­tı­sın­da gün­de­me ge­le­cek olan ka­rar­la bir­lik­te Dep­rem Risk Yö­ne­ti­mi ve Kent­sel İyi­leş­tir­me Dai­re Baş­kan­lı­ğı ku­rul­ma­sı için hu­ku­ki adım­lar atı­la­cak. Ay­rı­ca, yi­ne bu kap­sam­da “A­fet ve Acil Du­rum Ey­lem Pla­nı­” ça­lış­ma­la­rı baş­la­tıl­dı. Be­le­di­ye bü­rok­rat­la­rın­dan olu­şan tek­nik bir he­yet de İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin da­ve­ti üze­ri­ne, Dep­rem Bi­lim Üst Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı’na ka­tıl­dı. Top­lan­tı­ya; Baş­kan Se­çer’in ya­nı sı­ra Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­la­rı Se­yit To­run, Gök­çe Gök­çen, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ek­rem İma­moğ­lu, Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zey­dan Ka­ra­lar,  ara­la­rın­da Prof. Dr. Na­ci Gö­rür, Prof. Dr. Ce­lal Şen­gör ve Prof. Dr. Ha­luk Eyi­do­ğan gi­bi ül­ke­nin ön­de ge­len yer bi­lim­ci­le­ri­nin yer al­dı­ğı uz­man­lar ka­tıl­dı. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)