BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN, TARSUS CEM EVİ’NDE ‘MİSAFİR EDİLEN’ DEPREMZEDE AİLELERE ZİYARET

abdullah - 6 Mart 2023 Pazartesi

BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN, TARSUS CEM EVİ’NDE ‘MİSAFİR EDİLEN’ DEPREMZEDE AİLELERE ZİYARET

DEPREMZEDELERE ZİYARET

(ŞA­HİN TUR­GUT) Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr.Ha­luk Boz­do­ğan, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de his­se­di­len dep­rem son­ra­sı çe­şit­li İl’ler­den Tar­sus’a ge­len dep­rem­ze­de­le­ri­mi­zi zi­ya­ret et­me­yi sür­dü­rü­yor. Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus Cem Evin­de mi­sa­fir edi­len dep­rem­ze­de ai­le­ler­le bir ara­ya ge­le­rek, bir­lik lok­ma­sı­nı pay­laş­tık. Ço­cuk­lar­la ya­kın­dan il­gi­le­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak dep­re­min ol­du­ğu ilk gün­den bu ya­na dep­rem böl­ge­si­ne yar­dım­la­rı ulaş­tır­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek “Çok bü­yük bir yı­kım ile kar­şı kar­şı­ya­yız. Biz, dep­re­mi, dep­re­min ya­şat­tı­ğı zor­luk­la­rı çok iyi bi­len bir ül­ke­yiz. Al­lah, biz­le­ri do­ğal afet­ler­den ko­ru­sun. Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak her za­man dep­rem­ze­de ai­le­le­ri­mi­zin ya­nı­nız­da ola­ca­ğız. Tüm bi­rim­le­ri­miz ile on­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı­zı be­lir­le­ye­cek ve kı­sa za­man­da te­min ede­ce­ğiz. Bu­ra­sı da ar­tık on­la­rın mem­le­ke­ti­ni­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.