TARSUS BELEDİYEMİZ, DEPREM  YARALARINI SARMAK İÇİN TÜM  BİRİMLERİYLE SEFERBER OLDU

abdullah - 3 Mart 2023 Cuma

TARSUS BELEDİYEMİZ, DEPREM YARALARINI SARMAK İÇİN TÜM BİRİMLERİYLE SEFERBER OLDU

SEFERBER OLDULAR

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye­si, as­rın fe­la­ke­ti ola­rak ni­te­le­nen Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li dep­rem­ler­den et­ki­le­nen böl­ge­ler­de ara­ma kur­tar­ma fa­ali­yet­le­rin­den ba­rın­ma­ya, sı­cak ye­mek im­kâ­nın­dan di­ğer des­tek hiz­met­le­ri­ne ka­dar bir­çok alan­da dep­re­min ya­ra­la­rı­nı sar­mak için can­la baş­la ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Dep­re­min ol­du­ğu ilk gün­den iti­ba­ren Tar­sus hal­kı ile bir­lik­te böl­ge­ye se­fer­ber­lik baş­la­tan Tar­sus Be­le­di­ye­si He­ye­ti ve Şef­kat Eki­bi, son ola­rak Adı­ya­man’a gi­de­rek, bir yar­dım TIR’ını da­ha dep­rem­ze­de­le­re ulaş­tır­dı. İçe­ri­sin­de ço­cuk­lar için yi­ye­cek içe­cek, iç ça­ma­şı­rı, hij­yen mal­ze­me­si, po­lar bat­ta­ni­ye, yas­tık, yor­gan, 5 lit­re­lik su, kü­çük tüp ve bak­li­yat­la­rın bu­lun­du­ğu yar­dım TIR’ı, dep­rem­den bü­yük za­rar gö­ren Adı­ya­man’a ulaş­tı­rıl­dı. Ma­hal­le ma­hal­le do­la­şan ekip­ler, ya­ra­la­rı sar­mak için va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­di. On­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­rak yar­dım­la­rı da­ğıt­tı. Asrın felaketi olarak gösterilen depremden en çok zarar gören İl’ler arasında gösterilen Adıyaman’da devam eden çalışmalara destek olmak için gönderilen iş makineleri ise heyelan nedeniyle kapanan yolları açtı.  Yaşam mücadelesi veren vatandaşlar için Tarsus Belediyesi tüm seferberliğini ilan ederek çalışmalarını Adıyaman’da sürdürüyor. Belediye Başkan Yardımcıları Ali Dinsever ve Osman Polat’ın da bulunduğu heyet, aynı zamanda CHP Adıyaman Koordinasyon Merkezi’nde bölgede bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Abdurrahman Tutdere ile bir araya geldi. Bu buluşmada, Adıyaman’ın yaralarını sarmak için devam edecek olan destekler ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.