CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ  ÖZGÜR ÖZEL, TARSUS’TA

abdullah - 3 Mart 2023 Cuma

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL, TARSUS’TA

ÖZGÜR ÖZEL TARSUS'TA

(HA­BER MER­KE­Zİ) Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­ki­li ve Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Öz­gür Özel, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mız için Tar­sus’ta oluş­tu­ru­lan Ge­çi­ci Ba­rın­ma Mer­ke­zi’ni zi­ya­ret et­ti. Öz­gür Özel, CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ali Ma­hir Ba­şa­rır, CHP Ada­na Mil­let­ve­ki­li Bur­ha­net­tin Bu­lut, CHP Mer­sin İl Baş­ka­nı Ko­ral Ömür ve CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral ile bir­lik­te zi­ya­ret et­ti­ği Ge­çi­ci Ba­rın­ma Mer­ke­zi’nde mi­sa­fir edi­len dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rın so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Dep­re­min ol­du­ğu ilk gün­den iti­ba­ren Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si baş­ta ol­mak üze­re ge­rek Tar­sus Be­le­di­ye­si, ge­rek­se Me­zit­li ve Ye­ni­şe­hir Be­le­di­ye­le­ri­nin hem dep­rem böl­ge­sin­de­ki var­lık­la­rı hem Mer­sin'e ge­len­le­re ku­cak aç­ma­la­rı­nın tak­di­re şa­yan ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP’li Öz­gür Özel, ya­şa­nan bu bü­yük afet son­ra­sın­da Mer­sin'in nü­fu­sun­da yüz­de 40'lık bir ar­tış ol­du­ğu­nu, bu ne­den­le Mer­sin’in Afet Böl­ge­si’ne da­hil edil­me­si ya da des­tek kap­sa­mı­na alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.