Ç.YAYLA İLÇESİNDE DE, OLASI BİR  DEPRDEM FELAKETİ DURUMUNDA  TOPLANMA ALANLARI BELLİ OLDU

abdullah - 3 Mart 2023 Cuma

Ç.YAYLA İLÇESİNDE DE, OLASI BİR DEPRDEM FELAKETİ DURUMUNDA TOPLANMA ALANLARI BELLİ OLDU

Ç.YAYLA TOPLANMA ALANLARI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, ola­sı bir dep­rem fe­la­ke­ti du­ru­mun­da il­çe mer­ke­zi baş­ta ol­mak üze­re kır­sal ma­hal­le­ler­de be­lir­li yer­le­ri Top­lan­ma Ala­nı ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Çamlıyayla Belediye Baş­kanı Te­pe­bağ­lı, sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da, “17 Mart ‘Dep­rem Haf­ta­sı’ tüm va­tan­daş­la­rı­mı­za dep­rem fe­la­ke­tin­den ve di­ğer do­ğal afet­ler­den uzak, sağ­lık­lı ve hu­zur­lu bir ya­şam di­li­yo­rum. Dep­rem haf­ta­sı kap­sa­mın­da mer­kez çar­şı içi Be­le­di­ye Hiz­met Bi­na­sı önü, Ka­le Ma­hal­le­si Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü bah­çe­si, Ça­yı­re­kin­li­ği Ma­hal­le­si Spor Park ala­nı, Cu­ma­ya­ka­sı Ma­hal­le­si fut­bol sa­ha­sı, Se­bil Ma­hal­le­si Açık Pa­zar ala­nı, Sa­rı­ka­vak Ma­hal­le­si okul bah­çe­si, Da­rı­pı­nar Ma­hal­le­si köy mey­da­nı, Da­rı­pı­nar Ma­hal­le­si Pan­si­yon­lu okul bah­çe­si, Kör­men­lik Ma­hal­le­si okul bah­çe­si, Ki­se­cik Ma­hal­le­si köy mey­da­nı ve Bel­çı­nar Ma­hal­le­si okul bah­çe­si­ni ola­sı bir afet ve acil du­rum­lar­da top­lan­ma ala­nı ola­rak be­lir­le­di­k” de­di.