KADINLARDAN, DEPREM  BÖLGESİNE DAYANIŞMA

abdullah - 3 Mart 2023 Cuma

KADINLARDAN, DEPREM BÖLGESİNE DAYANIŞMA

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM

Tar­sus Be­le­di­ye­si, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de his­se­di­len dep­rem fe­la­ke­ti­nin ya­şan­dı­ğı 6 Şu­bat ta­ri­hin­den iti­ba­ren des­tek­le­ri­ne de­vam edi­yor. Tar­sus Be­le­di­ye­si Gü­ner Yük­sek (Ha­la) Ka­dın Ya­şam Des­tek ve Da­ya­nış­ma Mer­ke­zi’nde sür­dü­rü­len El Sa­nat­la­rı Kur­su’nda eği­tim alan kur­si­yer­ler, el emek­le­ri­ni bu se­fer de dep­rem böl­ge­sin­den Tar­sus’a ge­len va­tan­daş­la­rı ısıt­mak için kul­la­nı­yor. Dep­rem­ler son­ra­sı bir neb­ze des­tek ol­mak için ha­re­ke­te ge­çen kur­si­yer­ler ta­ra­fın­dan el eme­ği ve göz nu­ru ola­rak örü­len ürün­ler, Tar­sus’a ge­len dep­rem­ze­de­le­re ulaş­tı­rı­la­cak. Hem Tar­sus’ta hem de dep­rem böl­ge­le­rin­de hum­ma­lı ça­lış­ma­lar ya­pan Tar­sus Be­le­di­ye­si, tüm bi­rim­le­ri ile dep­rem­ze­de­le­re ih­ti­yaç­la­rı nok­ta­sın­da yar­dım edi­yor. Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin dep­re­min ge­tir­di­ği olum­suz­luk­la­rı gi­der­mek ve açı­lan ya­ra­la­rı sar­mak için ger­çek­leş­tir­di­ği ça­lış­ma­lar­dan bi­ri de Ka­dın Ya­şam Des­tek ve Da­ya­nış­ma Mer­ke­zi’nde yü­rü­tü­len El Sa­nat­la­rı kur­si­yer­le­ri ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan “Her İl­mek Dep­rem­ze­de­ler İçi­n” ad­lı ör­gü kam­pan­ya­sı ol­du. Güner Yüksek (Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi’nde eğitim gören kadın kursiyerler, kentteki gönüllülerle bir araya gelerek depremzedeler için yelek, atkı, eldiven, bere gibi kışlık kıyafetler ve oyuncak örüyor. El emeği ürünlerine kendi el yazısıyla notlar da ekleyen kadınlar, soğuk kış şartlarında depremzedelere yardım elini uzatıyor. Kursiyerler tarafından örülen ürünler depremzedeler için gönderilirken, kursiyerler tarafından yeni ürünler örülmeye devam ediyor. “HER İLMEKTE BİR DUYGUMUZ SAKLI” Örülen her üründe canla başla ilmek attıklarını belirten El Sanatları Kursu Eğitmeni Naime Dağıtan, “Biz ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası zaten günlük hayatımızda devam ettiğimiz el sanatları kursumuzu bu sefer faydaya evirmek istedik. Kursiyerlerimiz örüyor ve deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Her ilmekte bir duygumuz saklı.” diye konuştu. “BU İMKÂNI VERDİĞİ İÇİN BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜRLER” Özellikle çocuklara oyuncak örmek için seferber olduğunu ifade eden Hatice Aycan, “Ben çok duygulanıyorum, bereler, atkılar ve beni en çok mutlu eden oyuncakları örüyoruz. En çok da oyuncak örmek için seferber oluyoruz. Çocuklarımız bizim için çok ayrı çok özel. Büyükler bir şekilde başının çaresine bakıyor ama çocuklarımız çok savunmasız. Belediyemiz zaten bizlere bu imkânı vererek aynı zamanda dünyayı verdiler. Biz bir bütünüz. Hep beraber el ele, gönüllü olarak ne yapıyorsa yapacağız. Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan’a el emeğimizi değerlendirme fırsatı sunduğu için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. Bir nebze olsun destek olmak için burada bulunduklarını söyleyen kursiyer Sebiha Konu, “Bizler burada kurs alıyoruz. Belediyemizin yün desteği ile bir şeyler yapabilme imkânı tanıdığını öğrendiğimde dünyalar benim oldu. Yeter ki vatandaşlarımız üşümesin biz hiç durmadan öreriz. Belediyemize bu imkândan ötürü teşekkür ederiz” dedi. (Tarsus  Belediyesi)