İYİ PARTİ HEYETİ, TİCARET  BORSASI’NI ZİYARET ETTİ

abdullah - 3 Mart 2023 Cuma

İYİ PARTİ HEYETİ, TİCARET BORSASI’NI ZİYARET ETTİ

İYİ PARTİ TARSUS

İYİ Par­ti İl­çe Baş­ka­nı Av. Bu­rak Öz­dil ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı yö­ne­ti­mi­ne ‘ha­yır­lı ol­sun’ zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Bor­sa Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Se­çer ve yö­ne­ti­mi­ne ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lu­nan İl­çe Baş­ka­nı Öz­dil “İl­çe Yö­ne­ti­mi ola­rak mes­lek ör­güt­le­ri ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na yap­tı­ğı­mız bir di­zi zi­ya­ret kap­sa­mın­da böl­ge­nin önem­li ku­ru­luş­la­rın­dan bi­ri olan Ti­ca­ret Bor­sa­sı’na gel­dik. Özel­lik­le hiz­met nok­ta­sın­da ce­sa­ret­li olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın bu an­lam­da böl­ge­nin lo­ko­mo­tif ku­ru­luş­la­rın­dan bi­ri­si ola­rak gö­rü­yo­ruz. Bun­dan son­ra­ki ça­lış­ma­la­rın­da da Bor­sa Yö­ne­ti­mi­ne ve Mec­li­si­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­ru­z” de­di. Ziyaretleri için İyi Parti İlçe Başkanı Özdil’e ve ilçe yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Tarsus Ticaret Borsası Yönetimi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer, “Öncelikle size ve yönetiminize de hayırlı olsun. Borsa olarak kurumsal iş birliğine ve dayanışmaya önem veriyoruz. Bölgemizin el birliği ile çözülmesi gereken konuları var. Bu konular çözüm bulunamayacak konular değil ancak dayanışma, güç birliği ve empati gerekiyor. Çalışmalarınızda, size ve yönetiminize başarılar diliyorum. Ziyaretinizden ötürü yönetim kurulu ve meclisim adına teşekkür ederim” ifadesini kullandı. Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette, Tarsus’un ekonomik ve ticari sorunları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. (Haber Merkezi)