KAYMAKAM ADIGÜZEL,  ‘DEPREMZEDE’ AİLELERİN  ÇOCUKLARIYLA BULUŞTU

abdullah - 3 Mart 2023 Cuma

KAYMAKAM ADIGÜZEL, ‘DEPREMZEDE’ AİLELERİN ÇOCUKLARIYLA BULUŞTU

KAYMAKAM ADIGÜZEL

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Kay­ma­ka­mı Fa­tih Adı­gü­zel, Kah­ra­man­ma­raş’ın Pa­zar­cık il­çe­si mer­kez­li mey­da­na ge­len ve 11 il­de bü­yük yı­kı­ma se­bep olan dep­re­min ar­dın­dan il­çe­de mi­sa­fir edi­len dep­rem­ze­de ai­le­le­rin ço­cuk­la­rıy­la öğ­le ye­me­ğin­de bir ara­ya gel­di. Kay­ma­kam Adı­gü­zel, il­çe­de mi­sa­fir edi­len ve Ata­türk İl­ko­ku­lu’nda eği­tim­le­ri­ne de­vam eden dep­rem­ze­de ai­le­le­rin ço­cuk­la­rıy­la bir sü­re soh­bet ede­rek, eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın ikin­ci dö­ne­mi için ken­di­le­ri­ne ba­şa­rı­lar di­le­di. 71 İl’de ol­du­ğu gi­bi Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de okul­la­rın açıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Kay­ma­kam Adı­gü­zel “Bu sü­re­ci ‘Tek yü­rek’ olup hep bir­lik­te at­la­ta­ca­ğız. 2. dö­ne­min baş­la­ma­sıy­la okul ma­ra­to­nu de­vam edi­yor. Bu dö­ne­min de öğ­ren­ci­le­ri­miz açı­sın­dan en ve­rim­li şe­kil­de ta­mam­la­mak için öğ­ret­men­le­ri­miz, ve­li­le­ri­miz ve Kay­ma­kam­lı­ğı­mız ola­rak öz­ve­ri­li ça­lış­ma sü­re­ci­miz de­vam ede­cek­ti­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.