TARSUS BAKKALLAR ESNAF  ODASI’NDA BAYRAK DEĞİŞİMİ

abdullah - 3 Mart 2023 Cuma

TARSUS BAKKALLAR ESNAF ODASI’NDA BAYRAK DEĞİŞİMİ

BAKKALLAR'DA BAYRAK DEĞİŞİMİ

Tarsus Bakkallar Esnaf Odası yönetim kurulu başkanlığı görevini 22 yıldır sürdürmekte olan ve son yapılan genel kurul toplantısında yeniden seçilen Erdoğan Yalçın, sağlık nedenlerinden dolayı görevini Oda Başkan Vekili Oktay Yılmaz’a devretti. Yapılan olağan yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulunun oy birliği ile Oktay Yılmaz oda başkanı olarak seçildi. Esnaf teşkilatında farklı görevlerde esnafa hizmet eden Yalçın “Esnaf teşkilatında bulunduğum süre boyunca elimden geldiğince esnafımızın hak ve menfaatlerini göz önünde bulundurarak görevimi yerine getirmeye gayret ettim, umut ediyorum ki bugüne kadar hakkıyla taşımaya çalıştığım bayrağı Oktay Yılmaz benden daha da ileriye götürecektir” dedi. Tar­sus Bak­kal­lar Es­naf Oda­sı baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni dev­ra­lan Ok­tay Yıl­maz ise “Bu­gü­ne ka­dar oda­mı­za ve es­naf teş­ki­la­tı­mı­za ver­miş ol­du­ğu hiz­met­ler­den do­la­yı Sn. Er­do­ğan Yal­çın’a te­şek­kür­le­ri­mi su­na­rım. Ken­di­sin­den dev­ral­dı­ğı­mız bu kut­sal gö­re­vi la­yı­kıy­la ye­ri­ne ge­tir­mek için eli­miz­den ge­len tüm gay­re­ti gös­te­re­ce­ği­miz­den es­naf ve sa­nat­kar­la­rı­mı­zın şüp­he­si ol­ma­sın. Tar­sus Bak­kal­lar Es­naf Oda­sı ola­rak geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi ge­le­cek­te de Es­na­fı­mız için Bir­lik Baş­ka­nı­mız Sn. Ta­lat Din­çer ile omuz omu­za yü­rü­ye­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Ta­lat Din­çer de “Tar­sus Bak­kal­lar Es­naf Oda­mız­da ya­şa­nan de­vir tes­lim Es­naf ve Sa­nat­kar teş­ki­la­tı­mı­zın mi­henk taş­la­rın­dan olan de­mok­ra­si­nin en iyi ör­nek­le­rin­den bi­ri ol­muş­tur, sağ­lık so­run­la­rı ne­de­niy­le gö­re­vi­ni dev­re­den Er­do­ğan Yal­çın’a yap­mış ol­du­ğu hiz­met­ler­den do­la­yı es­naf­la­rı­mız adı­na te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­na­rız. Bu ve­si­le ile gö­re­vi dev­ra­lan Sn. Ok­tay Yıl­maz’a ye­ni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­ler, Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı bir­li­ği ola­rak her za­man ya­nın­da ola­ca­ğı­mı­zı be­lirt­mek is­te­riz. Tüm teş­ki­la­tı­mı­za ve Tar­sus Bak­kal­lar Es­naf Oda­sı üye­le­ri­ne ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni ede­ri­m” şek­lin­de ko­nuş­tu.    (Ha­ber Mer­ke­zi)