KİMYASAL ATIK BIRAKILAN  DERE, KIRMIZI AKIYOR

abdullah - 3 Mart 2023 Cuma

KİMYASAL ATIK BIRAKILAN DERE, KIRMIZI AKIYOR

DERE KIRMIZI AKIYOR

Tar­sus’ta, de­re­ye bı­ra­kı­lan kim­ya­sal atık ne­de­niy­le su­yun ren­gi, kır­mı­zı­ya dön­dü. Ta­rım ve Or­man Mü­dür­lü­ğü ile Çev­re, Şe­hir­ci­lik ve İk­lim De­ği­şik­li­ği Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, su­dan nu­mu­ne alıp, in­ce­le­me baş­lat­tı. Fev­zi­çak­mak ile Toz­ko­pa­ran ma­hal­le­le­ri ara­sın­dan ge­çen de­re­ye yo­ğun kim­ya­sal atık bı­ra­kıl­dı. De­re­ye dö­kü­len atık ne­de­niy­le su­yun ren­gi, kır­mı­zı­ya dön­dü. Renk de­ği­şi­mi­ni fark eden­ler, cep te­le­fo­nu ka­me­ra­sıy­la gö­rün­tü­le­yip, sos­yal med­ya he­sap­la­rın­dan pay­laş­tı. Gö­rün­tü­ler üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen İl­çe Ta­rım ve Or­man Mü­dür­lü­ğü ile Çev­re, Şe­hir­ci­lik ve İk­lim De­ği­şik­li­ği İl Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, de­re­den nu­mu­ne ala­rak in­ce­le­me baş­lat­tı. (Ha­ber Mer­ke­zi)