TARSUS ZİRAAT ODASI’NDA,  YENİ DÖNEMİN İLK MECLİS  TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

abdullah - 1 Mart 2023 Çarşamba

TARSUS ZİRAAT ODASI’NDA, YENİ DÖNEMİN İLK MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

TARSUS ZİRAAT ODASI YÖNETİMİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı, 5 Şu­bat Pa­zar gü­nü ya­pı­lan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı son­ra­sın­da ye­ni dö­ne­min ilk Mec­lis top­lan­tı­sı­nı ger­çek­leş­tir­di. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı ola­ğan ge­nel ku­ru­lun­da olu­şan Oda Mec­li­si, mec­li­sin en yaş­lı üye­si sı­fa­tı ile Or­han Can­bo­lat baş­kan­lı­ğın­da top­lan­dı. Zi­ra­at Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri­nin de ha­zır bu­lun­du­ğu ye­ni dö­ne­min ilk Mec­lis top­lan­tı­sın­da, Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­na Ab­dul­lah Se­ki, Mec­lis Baş­kan Ve­kil­li­ği­ne ise İs­ma­il Kıv­rak ge­ti­ril­di. Mec­lis Baş­ka­nı ve Mec­lis Baş­kan Ve­ki­li­nin se­çi­mi son­ra­sın­da Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı’nın 2023 yı­lı Ocak ayı­nın har­ca­ma­la­rı ve Ocak ayı so­nu ma­li du­ru­mu Mec­li­se su­nul­du ve 2023 Ocak ayı he­sap ve har­ca­ma­la­rı­nın ve Ocak ayı so­nu ma­li du­ru­mu­nun onay­lan­ma­sı­na oy bir­li­ği ile ka­rar ve­ril­di. Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı ye­ni dö­ne­min ilk Mec­lis top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da Tar­sus’un bir ta­rım ken­ti ol­du­ğu­nu, eko­no­mi­si­nin önem­li bir bö­lü­mü­nü de ta­rım sek­tö­rü­nün oluş­tur­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ül­ke­miz­de ya­şa­nan acı do­lu dep­rem fe­la­ke­tin­de ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­ra baş sağ­lı­ğı, dep­rem­den et­ki­le­nen ve ya­ra­la­nan va­tan­daş­la­rı­mı­za ‘geç­miş ol­sun’ di­lek­le­rin­de bu­lu­nul­du.