VALİ VEKİLİ SARIFAKIOĞULLARI,  TARSUS’TA STK İLE BİLGİLENDİRME  TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

abdullah - 1 Mart 2023 Çarşamba

VALİ VEKİLİ SARIFAKIOĞULLARI, TARSUS’TA STK İLE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

VALİ VEKİLİ TARSUS'TA

(HA­BER MER­KE­Zİ) Va­li Ve­ki­li Ha­run Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, Tar­sus’ta Si­vil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı ile bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ger­çek­leş­tir­di. Top­lan­tı­da, dep­rem böl­ge­sin­den İli­mi­ze ge­len va­tan­daş­la­rı­mı­zın sağ­lık, ba­rın­ma, ia­şe, eği­tim, gi­yim ve di­ğer tüm ih­ti­yaç­la­rı­na iliş­kin ola­rak yü­rü­tü­len ve plan­la­nan ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler ve­ril­di. Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nda­ki top­lan­tı­ya Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. AFAD baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len “E­vim Yu­van Ol­su­n” kam­pan­ya­sı hak­kın­da su­num ya­pı­la­rak sü­re­ce iliş­kin bil­gi­ler ve­ril­di.