TARSUS BELEDİYESİNİN DİKİŞ  ATÖLYESİ’NDEN DAYANIŞMA

abdullah - 1 Mart 2023 Çarşamba

TARSUS BELEDİYESİNİN DİKİŞ ATÖLYESİ’NDEN DAYANIŞMA

BELEDİYE DİKİŞ ATÖLYESİ

Tar­sus Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı di­kiş atöl­ye­sin­de gö­rev alan ka­dın­lar dep­rem böl­ge­sin­den Tar­sus’a ge­len va­tan­daş­lar için di­kiş ma­ki­na­la­rı­nın ba­şı­na geç­ti. Bü­yük bir da­ya­nış­ma ör­ne­ği gös­te­re­rek te­min edi­len ku­maş­lar ile so­ğuk ha­va­lar­da kış­lık pi­ja­ma ören di­kiş us­ta­la­rı, ar­ta ka­lan ku­maş­lar ile de be­re di­ki­mi ger­çek­leş­ti­ri­yor. Er­kek, ka­dın ve ço­cuk­lar için pi­ja­ma di­ken us­ta­lar her dik­tik­le­ri pi­ja­ma­ya umut­la­rı­nı sak­lı­yor. Dep­rem böl­ge­sin­den Tar­sus’a ge­len va­tan­daş­la­rın ya­ra­la­rı­nı sar­mak için ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten “Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dür­lü­ğü Di­kiş Atöl­ye­si So­rum­lu­su Mu­rat Ulu­çam, “A­töl­ye­miz­de, bü­yük bir da­ya­nış­ma atöl­ye­si gö­rü­yor­su­nuz. Atöl­ye­miz­de ku­maş­la­rı­mız ile ka­dın er­kek ve ço­cuk­la­ra kış­lık pi­ja­ma di­ki­yo­ruz. Bü­yük­ten kü­çü­ğe doğ­ru di­ki­yo­ruz ku­maş­la­rı­mı­zı iyi kul­la­nı­yo­ruz çün­kü her bir ku­ma­şı­mız bir va­tan­da­şı­mı­zı ısı­ta­ca­k” de­di. Depremden etkilenen ve kentimize gelen vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olmak için yaraları sarmak için uğraşıyoruz. Havalar ısındıkça yazlık olarak da dikeceğiz ve biz en son kalan parçaları bere yapıyoruz. Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan ile birlikte vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışmalara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. “ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN” Dikiş Atölyesi ustası Sultan Karakaş yaptıkları için çok özel olduğunu ifade ederek, “ Biz dikiş dikerek var olduk ve en büyük yeteneğimizi afet felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için kullanmak istedik. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istiyoruz.  Çorbada bizim de tuzumuz olsun çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi. “BU İŞİ YAPARKEN KALBİMİZİ ORTAYA KOYUYORUZ” Her diktiğimiz pijama ile bir umut hayal ediyoruz ifadelerini kullanan Dikiş Atölyesi Ustası Fulya Akkuş, “ Depremden sonra kadınlar olarak düşündük ne yapabiliriz diye ve bizler kadın dayanışması göstererek böyle bir iş ortaya koymak istedik. Elimizden gelen, el emeğimizin olduğu bir işi yaptık. Bu işi yaparken kalbimizi ortaya koyuyoruz. Belediyemizin tüm birimleri seferber olurken biz de dikiş atölyesinden katkı sağladık” dedi. “HER PİJAMA DİKTİĞİMİZDE ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İÇİN DUYGULANIYORUZ” Her pijama diktiklerinde duygulandıklarını belirten Dikiş Ustası Duygu Karakaş, “ Bu bizim mesleğimiz ve mesleğimizle katkı sağlamak çok özel. Her pijama diktiğimizde özellikle çocuklar için duygulanıyoruz. Çocuklarımız için, anneleri babaları için büyük çaba sarf ediyoruz. Biz elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz. Her dikilen pijamada bizim sevgimiz acımız duygumuz var. Sözün bittiği yerdeyiz. Belediye başkanımıza bize elimizden geleni yapma imkânı verdiği için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. (Tarsus Belediyesi)