SARIFAKIOĞULLARI, DEPREM  BÖLGESİNDEN İLİMİZE GELEN  VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

abdullah - 1 Mart 2023 Çarşamba

SARIFAKIOĞULLARI, DEPREM BÖLGESİNDEN İLİMİZE GELEN VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

MERSİN VALİ VEKİLİ

Mer­sin Va­li Ve­ki­li Ha­run Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dep­rem böl­ge­sin­den Tar­sus’a ge­len dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­zı zi­ya­ret et­ti. Va­li Ve­ki­li Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, va­tan­daş­la­rı­mız ile gö­rü­şe­rek ih­ti­yaç ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di, geç­miş ol­sun di­lek­le­rin­de bu­lu­na­rak, dep­rem­de ve­fat eden ya­kın­la­rı için baş­sağ­lı­ğı di­le­di. Zi­ya­ret­le­re, Va­li Yar­dım­cı­sı Alp Eren Yıl­maz, Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met As­lan ve İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met Me­tin eş­lik et­ti.