TARSUS GENÇLİK KAMPI,  KIR ÇİÇEKLERİYLE DOLDU

abdullah - 1 Mart 2023 Çarşamba

TARSUS GENÇLİK KAMPI, KIR ÇİÇEKLERİYLE DOLDU

TARSUS GENÇLİK KAMPI

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li ya­şa­nan ve bir­çok ili et­ki­le­yen yı­kı­cı dep­rem­le­rin ar­dın­dan ken­te ge­len dep­rem­ze­de ai­le­le­ri ağır­lar­ken, bir ta­raf­tan da mo­ral prog­ram­la­rı dü­zen­li­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Tür­ki­ye’ye ör­nek olan ‘Kır Çi­çek­le­ri’ pro­je­si kap­sa­mın­da eği­tim gö­ren 31 kız öğ­ren­ci, Bü­yük­şe­hir Tar­sus Genç­lik Kam­pı bun­ga­lov ev­le­rin­de ağır­la­nan dep­rem­ze­de ai­le­le­ri zi­ya­ret et­ti. Bun­ga­lov ev­ler­de ka­lan dep­rem­ze­de ai­le­ler­le tek tek bu­lu­şan Kır Çi­çek­le­ri, yan­la­rın­da ge­tir­dik­le­ri kek­le­ri ve bö­rek­le­ri de ik­ram et­ti. Dep­re­min yı­kı­cı et­ki­siy­le kar­şı­la­şan yurt­taş­lar­la soh­bet eden Kır Çi­çek­le­ri, ço­cuk­lar­la da oyun­lar oy­na­dı. Bel­let­men Fat­ma Göz­kün ile bir­lik­te zi­ya­ret­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ren Kır Çi­çek­le­ri, dep­rem­ze­de ai­le­le­re bü­yük mo­ral ol­du. Kır Çi­çek­le­ri’nden Se­mi­ha Sa­vaş, dep­rem­ze­de va­tan­daş­lar­la dert­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­ye­rek, “Bu­gün Tar­sus’ta­yız, dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mız­la dert­le­şi­yo­ruz. Ya­ni acı­la­rı ger­çek­ten bü­yük. Ama biz de bi­raz ol­sun yar­dım et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Kü­çük he­di­ye­ler ge­tir­dik, soh­bet et­tik, dert­leş­tik. Acı­la­rı­nı din­le­dik, biz de bi­raz or­tak ol­ma­ya ça­lış­tı­k” de­di. Bir baş­ka Kır Çi­çe­ği Ni­da Nur Tu­ran ise dep­rem­ze­de­le­re bir neb­ze de ol­sa ya­şa­dık­la­rı­nı unut­tur­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Bu­gün dep­rem­ze­de­le­rin ya­nı­na on­la­ra bir neb­ze de ol­sun anı unut­tur­ma­ya ça­lış­mak için gel­dik, on­lar­la soh­bet et­tik ve ger­çek­ten hep­si­nin ya­şa­dı­ğı çok bü­yük acı­lar. Ço­cuk­la­rı olan­lar var. On­lar­la soh­bet et­tik ve acı­la­rı­nı din­dir­me­ye ça­lış­tık. Ko­nuş­tuk­tan son­ra gel­dik bu­ra­da kü­çük ço­cuk­la­rı eğ­len­dir­me­ye ça­lış­tık, oyun­lar oy­na­dık, top oy­na­dık. Ço­cuk­la­ra bu kö­tü duy­gu­la­rı unut­tur­ma­ya ça­lış­tı­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Bi­zim­le ağ­la­dı­lar, bi­zim­le gül­dü­le­r” İs­ken­de­run’da dep­re­me ya­ka­la­nan ve ar­dın­dan ai­le­si ile bir­lik­te Tar­sus Genç­lik Kam­pı’na ge­len Mak­bu­le Tay­lan ise çok iyi şe­kil­de ağır­lan­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ger­çek­ten müt­hiş in­san­lar. Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­sun, per­so­ne­li ol­sun, genç­le­ri­miz ol­sun, dok­tor­la­rı bü­tün hep­si se­fer­ber ol­du. Bi­zim­le ağ­la­dı­lar, bi­zim­le gül­dü­ler, ge­ce sa­bah­la­ra ka­dar genç­le­ri­miz uyu­ma­dı. Aya­ğı­mız­da­ki ço­ra­bı­na ka­dar giy­dir­di­le­r” di­ye ko­nuş­tu. Kır Çi­çek­le­ri’nin zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı bir neb­ze de ol­sa mo­ral bul­duk­la­rı­nı kay­de­den Tay­lan, “On­lar­la da gü­zel soh­bet et­tik. Çok bil­gi­li­ler, çok hoş genç­le­ri­miz. Al­lah hep­si­nin yo­lu­nu açık et­sin. Çok gü­zel de des­tek gö­rü­yo­ruz. Ya­ni her ko­nu­da, psi­ko­lo­jik ola­rak ha­ni der­ler ya mad­di ma­ne­vi hep ar­ka­mız­da­la­r” de­di. “Tar­sus hal­kı ger­çek­ten çok du­yar­lı­” Kah­ra­man­ma­raş’tan Bü­yük­şe­hir’in dep­rem­ze­de­ler için aç­tı­ğı bun­ga­lov eve­le­re ge­len Fat­ma Bu­lu­nur ise, “Tar­sus hal­kı ger­çek­ten çok du­yar­lı. Biz dı­şa­rı­dan olun­ca bil­mi­yor­duk ne­yin ne ol­du­ğu­nu. İn­san an­cak ba­şı­na ge­lin­ce bi­li­yor. Ken­di top­lu­mum­la bu­ra­yı kı­yas­lı­yo­rum, çok du­yar­lı in­san­lar. He­pi­niz­den Al­lah ra­zı ol­sun. Ben Baş­kan Bey­le ta­nış­mak is­ti­yo­rum. Bu du­yar­lı­lı­ğı­nı ken­di­si­ne biz­zat du­yur­mak is­ti­yo­ru­m” de­di. ‘Kır Çi­çek­le­ri’ Pro­je­si Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in önem ver­di­ği pro­je­ler­den olan “Kır Çi­çek­le­ri­” pro­je­sin­de bir­bi­rin­den ye­te­nek­li kız ço­cuk­la­rı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de hem spor branş­la­rın­da ala­nın­da uz­man­lar­dan eği­tim alı­yor hem de okul ha­yat­la­rı­na de­vam edi­yor. Özel­lik­le ken­tin kır­sal böl­ge­le­rin­de ya­şa­yan kız ço­cuk­la­rı­nın da­hil edil­di­ği pro­je­de or­ta­okul ça­ğın­da­ki kız öğ­ren­ci­ler çe­şit­li spor branş­la­rın­da uz­man­la­şı­yor ve ge­le­ce­ğin ba­şa­rı­lı ka­dın spor­cu­la­rı alt ya­pı­dan ye­ti­şi­yor.    (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)