DEPREMZEDE ÇOCUKLAR, TARSUS DOĞA PARKI’NDA  ‘MORAL’ DEPOLUYORLAR

abdullah - 1 Mart 2023 Çarşamba

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR, TARSUS DOĞA PARKI’NDA ‘MORAL’ DEPOLUYORLAR

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA MORAL

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı olan Tar­sus Do­ğa Par­kı, ya­şa­nan yı­kı­cı dep­rem­ler son­ra­sın­da ai­le­le­riy­le bir­lik­te böl­ge­ye ge­len ço­cuk­la­ra mo­ral ala­nı ol­ma­ya de­vam edi­yor. Tar­sus’a bağ­lı Ye­ni­ce Ma­hal­le­si’nde yer alan Sıd­kı Ba­ba Ce­me­vi’nde ka­lan dep­rem­ze­de ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı­na yö­ne­lik Tar­sus Do­ğa Par­kı’na ge­zi dü­zen­len­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si top­lu ta­şı­ma araç­la­rıy­la Tar­sus Do­ğa Par­kı’na gö­tü­rü­len ço­cuk­lar, fark­lı tür­de ki bir­çok hay­va­nı gö­rüp, par­kın te­miz ha­va­sın­da bir neb­ze de ol­sa eğ­len­me şan­sı ya­ka­la­dı­lar. Ço­cuk­la­ra, ai­le­le­ri de eş­lik et­ti. (Tar­sus  Ko­or­ni­das­yon)