FOGGO, BÜYÜKŞEHİR’İN KENTTE AĞIRLADIĞI DEPREMZEDELERİ ZİYARET EDEREK, YAPILAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

abdullah - 28 Şubat 2023 Salı

FOGGO, BÜYÜKŞEHİR’İN KENTTE AĞIRLADIĞI DEPREMZEDELERİ ZİYARET EDEREK, YAPILAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

DAYANIŞMA BÜYÜYOR

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) u CHP Yok­sul­luk Da­ya­nış­ma Ofi­si Ko­or­di­na­tö­rü Ha­cer Fog­go, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin kent­te ağır­la­dı­ğı dep­rem­ze­de­ler için oluş­tur­du­ğu ya­şam alan­la­rı­nı zi­ya­ret et­ti. Dep­rem­ze­de­ler­le bir ara­ya ge­len Fog­go, ça­lış­ma­la­rı da ye­rin­de in­ce­le­me fır­sa­tı bu­la­rak yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir’in dep­re­min ilk anın­dan be­ri hız­lı bir şe­kil­de ör­güt­len­di­ği­ni be­lir­ten Fog­go, “Be­le­di­ye ina­nıl­maz bi­çim­de ör­güt­len­miş. He­men dep­rem­ze­de­le­ri yer­leş­ti­re­cek alan­lar ya­ra­tıl­mış. Sa­yın Va­hap Se­çer’e dep­rem­ze­de­ler ve bü­tün ço­cuk­lar adı­na te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di. Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ya­şam alan­la­rın­da dep­rem­ze­de­ler için psi­ko­log­la­rın bu­lun­ma­sı­nın da çok önem­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Fog­go, “Fu­ar Ala­nı he­men oda­la­ra bö­lün­müş ve dep­rem­ze­de­le­rin ra­hat ede­bi­le­ce­ği bir şek­le çev­ril­miş, ama sa­de­ce onun­la da kal­ma­mış­lar. Ço­cuk­lar için alan­lar yap­mış­lar, ora­da ça­lı­şan psi­ko­log­lar var, sağ­lık oda­sı var. İn­san­la­rın kay­dı alı­nı­yor; gı­da, sağ­lık, ilaç gi­bi so­run­la­rı gi­de­ri­li­yo­r”  di­ye ko­nuş­tu. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin da­ve­ti üze­ri­ne ken­te ge­len CHP Yok­sul­luk Da­ya­nış­ma Ofi­si Ko­or­di­na­tö­rü Ha­cer Fog­go, Bü­yük­şe­hir’in dep­rem son­ra­sı atı­la­cak adım­lar ve ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar için STK’lar, yö­re der­nek­le­ri, oda­lar, sen­di­ka­lar ve iş in­san­la­rıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği bu­luş­ma­la­ra ka­tıl­dı. Ar­dın­dan Bü­yük­şe­hir’in kent­te ağır­la­dı­ğı dep­rem­ze­de­ler için ha­ya­ta ge­çir­di­ği ça­lış­ma­la­rı da ye­rin­de in­ce­le­yen Fog­go, yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı. Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan dep­rem­ze­de­ler için ya­şam ala­nı­na dö­nüş­tü­rü­len Tar­sus Genç­lik Kam­pı, Ber­dan Ko­nuk Evi, Ye­ni­şe­hir Fu­ar Ala­nı ve Da­vul­te­pe Öğ­ren­ci Yur­du’nu zi­ya­ret eden Fog­go, dep­rem­ze­de­ler­le soh­bet et­ti, alan­la­rı ge­ze­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Bü­yük­şe­hir’in ko­or­di­ne­sin­de dep­rem­ze­de­ler için ek­mek ya­pan ve ör­gü ören ka­dın­lar­la da bir ara­ya ge­len Fog­go, bu ey­le­min, da­ya­nış­ma­nın en bü­yük ör­ne­ği ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Fog­go: “Be­le­di­ye ina­nıl­maz bi­çim­de ör­güt­len­mi­ş” Bü­yük­şe­hir’in kent ge­ne­lin­de ger­çek­leş­tir­di­ği ça­lış­ma­la­rı tak­dir eden Fog­go, “Çok acı bir olay ya­şa­dık ve bu acı he­pi­miz­de de­vam edi­yor. 400 bi­nin üze­rin­de dep­rem­ze­de­nin bu­ra­da ol­ma­sı, ‘Na­sıl ola­cak, aca­ba be­le­di­ye ne ya­pa­cak, biz ne ya­pa­bi­li­riz?’ dü­şün­ce­siy­le Mer­sin’e gel­dim, ama be­le­di­ye ina­nıl­maz bi­çim­de ör­güt­len­miş. He­men dep­rem­ze­de­le­ri yer­leş­ti­re­cek alan­lar ya­ra­tıl­mış. Me­se­la Fu­ar Ala­nı’na git­tim. Fu­ar Ala­nı he­men oda­la­ra bö­lün­müş ve dep­rem­ze­de­le­rin ra­hat ede­bi­le­ce­ği bir şek­le çev­ril­miş. Ama sa­de­ce onun­la da kal­ma­mış­lar. Ço­cuk­lar için alan­lar yap­mış­lar. Ora­da gö­rev ya­pan psi­ko­log­lar var, sağ­lık oda­sı var. İn­san­la­rın kay­dı alı­nı­yor; gı­da, sağ­lık, ilaç gi­bi ih­ti­yaç­la­rı gi­de­ri­li­yo­r” de­di. “Tar­sus’ta da in­san­la­ra ra­hat ede­bi­le­cek­le­ri alan­lar ya­ra­tıl­mı­ş” Ber­dan Ko­nuk Evi ve Tar­sus Genç­lik Kam­pı’na da git­ti­ği­ni be­lir­ten Fog­go, in­san­la­rın ra­hat ede­bi­le­cek­le­ri ya­şam alan­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­nın ken­di­si­ni çok mem­nun et­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, “Tar­sus’ta da, in­san­la­ra ra­hat ede­bi­le­cek­le­ri alan­lar ya­ra­tıl­mış. Ama en önem­li­si, dep­rem son­ra­sı olu­şan trav­ma­ya iliş­kin psi­ko­log­lar des­tek ve­ri­yor. Ora­da da ço­cuk­lar için alan­lar ya­ra­tıl­mı­ş” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Dep­rem­den he­men son­ra ina­nıl­maz bir da­ya­nış­ma oluş­tu­ğu­na dik­kat çe­ken Fog­go, “Tar­sus’ta da ka­dın­lar ek­mek ya­pıp dep­rem­ze­de­le­re da­ğı­tı­yor­lar. Ço­cuk­la­ra ka­zak, at­kı ve şap­ka örü­yor­lar. Bu­nu da da­ya­nış­ma ru­huy­la ya­pı­yor­lar. Bu­nun çok önem­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ru­m” di­ye be­lirt­ti. “Ço­cuk­lar için oyun alan­la­rı ve psi­ko­log­la­rın ol­ma­sı çok önem­li­” Da­vul­te­pe Öğ­ren­ci Yur­du’nda­ki göz­lem­le­ri­ni de ak­ta­ran Fog­go, özel­lik­le dep­rem­den da­ha faz­la et­ki­le­nen ço­cuk­lar için oyun alan­la­rı ve psi­ko­log­la­rın ol­ma­sı­nın çok önem­li ol­du­ğu­na işa­ret et­ti. Fog­go, “Bu­ra­da oda­la­rı gör­düm. Ai­le­ler için ra­hat ve ge­niş oda­lar mev­cut. Ço­cuk­lar için bir oyun par­kı da ya­pı­lı­yor bah­çe­ye. Yu­ka­rı­da da bir oyun ala­nı var. 12 yaş üs­tü ço­cuk­lar için bil­gi­sa­yar oda­sı ve kü­tüp­ha­ne var. İn­san­la­rın din­le­ni­le­cek­le­ri bir alan da ya­ra­tıl­ma­ya baş­lan­mış. Ta­bi­i en önem­li­si bu­ra­da da yi­ne bir psi­ko­lo­ğun ol­ma­sı, sağ­lık oda­sı­nın ol­ma­sı, sağ­lık du­ru­mu kö­tü olan in­san­la­rın has­ta­ne­le­re yön­len­di­ril­me­si çok önem­li­” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. “Va­hap Se­çer’e dep­rem­ze­de­ler ve bü­tün ço­cuk­lar adı­na te­şek­kür edi­yo­ru­m” Ça­lış­ma­la­rın, bu ka­dar kı­sa sü­re içe­ri­sin­de ya­pıl­ma­sı­nın da çok önem­li ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Fog­go, “İn­san­lar el­bet­te bu­ra­da ge­çi­ci ola­rak ka­lı­yor­lar. O trav­ma­yı at­lat­mak on­lar için ger­çek­ten çok zor. Ken­di­le­riy­le ko­nuş­tu­ğum za­man, ka­fa­la­rın­da ‘Ne ola­ca­ğız, tek­rar ge­ri dö­ne­bi­le­cek mi­yiz? Bu­ra­da bi­zi na­sıl bir ya­şam bek­li­yor?’ şek­lin­de bir be­lir­siz­lik var. Ko­lay de­ğil; sev­dik­le­ri­ni kay­bet­ti­ler, iş­le­ri­ni kay­bet­ti­ler, ev­le­ri­ni kay­bet­ti­le­r…. Ama o be­lir­siz­li­ği or­ta­dan kal­dır­mak ge­re­ki­yor.  Bu da dev­le­tin gö­re­vi. Dev­let bu­nu bir an ön­ce açık ve şef­faf bir şe­kil­de bu in­san­la­ra an­lat­ma­lı. Ben ay­rı­ca bu­ra­dan Sa­yın Va­hap Se­çer’e, dep­rem­ze­de­ler ve bü­tün ço­cuk­lar adı­na te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di.