BELEDİYE ESKİ HİZMET BİNASI’NIN ‘KOLANLARI KESİLMİŞ’ HABERİNE TARSUS BELEDİYESİNDEN CEVAP

abdullah - 27 Şubat 2023 Pazartesi

BELEDİYE ESKİ HİZMET BİNASI’NIN ‘KOLANLARI KESİLMİŞ’ HABERİNE TARSUS BELEDİYESİNDEN CEVAP

DEDİKODULARA CEVAP

Tar­sus Be­le­di­ye­si, sos­yal med­ya ve ba­zı ye­rel ba­sın­da çı­kan Be­le­di­ye Es­ki Hiz­met Bi­na­sı’nın ko­lan­la­rı­nın ke­sil­miş ol­du­ğu id­di­ası­nı Mer­sin Çev­re Şe­hir­ci­lik ve İk­lim De­ği­şik­li­ği İl Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­den bu­lu­nan ekip­ler ile ye­rin­de in­ce­le­me yap­tı. Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu ola­rak kul­la­nı­lan bi­na­ya Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin ekip­le­ri­nin gö­rev­len­dir­me­di­ği ve bu kap­sam­da hal­kın ca­nı­nı hi­çe say­dı­ğı id­di­ala­rı­na ha­sar­sız tek­nik ra­por ce­va­bı gel­di. Hal­kı ga­le­ya­na ge­ti­re­rek en­di­şe­ye ma­hal ve­ren asıl­sız ha­ber­le­rin oluş­tu­ğu bi­na­nın ekip­ler ta­ra­fın­dan in­ce­len­me­si son­ra­sı, ko­lon­la­rın ke­sil­me­di­ği be­lir­le­di. Dep­re­min ya­şan­dı­ğı ilk an­dan iti­ba­ren tüm ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Tar­sus Be­le­di­ye­si, bün­ye­sin­de kur­du­ğu ha­sar tes­pit ekip­le­ri ile Tar­sus’ta dep­rem son­ra­sı ha­sar gö­ren bi­na­lar için ön kon­trol­le­ri­ni ara­lık­sız sür­dür­me­ye de­vam et­ti. Bu kapsamda son günlerde sosyal medyada yer alan ve halkı galeyana getirmeye ve hedef göstermeye yönelik yapılan asılsız haberlere bir yenisi daha eklendi. Ülkede yaşanan depremler sonrası deprem bölgesinden Tarsus’a gelen vatandaşların gerekli merciiler tarafından yerleştirildiği Tarsus Kredi ve Yurtlar Kurumu’na tahsis edilen binanın altı otopark olarak kullanılıyor. Rapora göre, bodrum kattan başlayarak tüm katların yatayda ve düşeyde tüm taşıyıcı elemanları tek tek gözden geçirildi. Her katın mimari planı incelenerek yerinde uygulaması yapıldı. KOLONLARIN KESİK OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ Yapılan tüm detaylı inceleme sonucu tüm katlarda kolonların binanın son katına kadar devam ettiği raporlandı. Mimari projeye uygun olan binanın sadece bodrum katında su yalıtımı eksikliği nedeniyle korozyon hasarı bulunduğu ve bu hasarların normal koşullar altında bile korozyona uğrayabileceği çünkü su ve atmosfer etkisinin sebep olduğu ifade edildi. RAPOR ŞU ŞEKİLDİ Tarsus Belediyesi Hasar Tespit Ekibi tarafından hazırlanan teknik rapor da ise şu ifadelere yer verildi; “Bölgemizde 6 Şubat Elbistan ve daha sonraki artçı depremlere bağlı taşıyıcı elemanlarda yapısal hasar oluşmadığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen binanın bodrum katında toplamda 5 kolon da donatı oksitlenmesine bağlı bölgesel kabuk betonunu kaldırdığı, iki tane kirişte de yine oksitlenmeye bağlı kabuk atması olduğu ve üç dört yerde de bodrum kat döşemesinde oksitlenmeye bağlı sıvasını döktüğü görüldü.  11.03.1986 tarihinde inşaat ruhsatnamesi alınan Belediye Eski Hizmet Binası, bodrum, zemin ve 5 normal kattan oluşmakta ve iddia edildiği gibi yerinde inceleme sonucunda kolon kesimi olmadığı ve mimariye uygunluğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde yalnızca bodrum katta donatı korozyona uğradığı görüldü. Binanın sorumlu kurumlara detaylı bina performans hesabını yaptırmaları önerilir” açıklaması yapıldı. (Tarsus Belediyesi)