BORSA, ‘DEPREM YARDIM  İCRA KOMİSYONU’ KURDU

abdullah - 27 Şubat 2023 Pazartesi

BORSA, ‘DEPREM YARDIM İCRA KOMİSYONU’ KURDU

BORSA'DAN İCRA KOMİSYON

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­li­si, Kah­ra­man­ma­raş Pa­zar­cık mer­kez­li 10 İl’de his­se­di­len dep­rem son­ra­sın­da al­dı­ğı ka­rar­la ‘Dep­rem Yar­dım İc­ra Ko­mis­yo­nu’ kur­du. Tar­sus­lu ha­yır­se­ver­le­rin ka­tı­lı­mıy­la Tar­sus’ta mi­sa­fir edi­len dep­rem­ze­de­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı için oluş­tu­ru­lan Dep­rem Yar­dım İc­ra Ko­mis­yo­nu ara­cı­lı­ğı ile ha­yır­se­ver Bor­sa üye­le­ri­nin ya­pa­ca­ğı yar­dım­lar afet­ze­de mi­sa­fir­le­re ulaş­tı­rı­la­cak. Bor­sa Mec­lis Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, Şu­bat ayı Mec­lis top­lan­tı­sın­da bu ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, 6 Şu­bat ta­ri­hin­de Kah­ra­man­ma­raş Pa­zar­cık mer­kez­li mey­da­na ge­len dep­rem fe­la­ke­ti­nin 10 İli­miz­de bü­yük tah­ri­ba­ta yol aç­tı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak “Biz, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sıola­rak bu­ra­lar­da dep­rem­den et­ki­le­nen afet­ze­de­le­re yar­dım eli­mi­zi ulaş­tır­dı­ğı­mız gi­bi Bor­sa üye­le­ri­miz­de bu­ra­lar­da­ki afet­ze­de­le­re yar­dım­la­rı­nı esir­ge­me­di. Al­lah hep­sin­den ra­zı ol­su­n” de­di. Dep­rem son­ra­sı Tar­sus’ta mi­sa­fir edi­len dep­rem­ze­de sa­yı­sı­nın 20 bi­ne yak­laş­tı­ğı­nı be­lir­ten Mec­lis Baş­ka­nı Ka­ya “Tar­sus’a, Tar­sus­lu­ya ya­kı­şır şe­kil­de dep­rem­den et­ki­le­nen va­tan­daş­la­rın te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nı bu­gün için de­ğil ya­rı­nı da dü­şü­ne­rek kar­şı­la­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Şeh­ri­miz­de ya­şa­yan afet­ze­de­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­ya, Üye­le­ri­mi­zin de yar­dım­la­rı­na ara­cı ol­ma­ya Bor­sa Mec­lis üye­le­ri­miz­den oluş­tur­du­ğu­muz Dep­rem Yar­dım İc­ra Ko­mis­yo­nu ara­cı­lı­ğı ile de­vam ede­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Tar­sus’a mi­sa­fir ola­rak ge­len dep­rem­ze­de­le­re des­tek ver­mek is­te­yen­le­re de da­vet­te bu­lu­nan Mu­rat Ka­ya “Dep­re­min ya­şan­dı­ğı ilk gün­den be­ri Ti­ca­ret Bor­sa­mız, Bor­sa’nın de­po­la­rı­nı ta­ma­men dep­rem­ze­de­le­ri­mi­ze ya­pı­lan yar­dım­la­rı or­ga­ni­ze eden ve yö­ne­ten lo­jis­tik bir mer­kez ha­li­ne ge­tir­dik. Du­yar­lı ve ha­yır­se­ver üye­le­ri­mi­zin ve hat­ta va­tan­daş­la­rı­mı­zın ilet­ti­ği yar­dım­la­rı bek­let­me­den afet­ze­de­le­ri­mi­ze ulaş­tır­dık ve ulaş­tır­ma­ya da de­vam edi­yo­ruz. Çün­kü bu yar­dım­lar bu­gün­le sı­nır­lı de­ğil. Bor­sa­mız, üye­le­ri­miz ile bir­lik­te; il­gi­li ka­mu ku­rum­la­rıy­la ile­ti­şim ha­lin­de şeh­ri­mi­ze ge­len afet­ze­de­le­ri­mi­zin acil ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı için ça­lış­ma­la­ra des­tek ver­me­ye de­vam ede­cek. Bu bü­yük fe­la­ke­tin üs­te­sin­den üye­le­ri­mi­zin de yar­dım­la­rıy­la hep bir­lik­te ge­le­ce­ğiz. Ya­ra­la­rı­mı­zı bir­lik­te sa­ra­ca­ğız. Gün bir­lik ol­ma gü­nü­” de­di. TOBB’nin baş­lat­tı­ğı Ka­lı­cı Dep­rem Ko­nut­la­rı Yar­dım Kam­pan­ya­sı­na des­tek is­te­yen Mec­lis Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya “Bir­li­ği­miz­ce Tür­ki­ye ge­ne­lin­de TOBB’a bağ­lı 365 Oda ve Bor­sa ile bun­la­rın üye­le­ri ve ar­zu eden va­tan­daş­la­rı­mı­zın ka­tı­lı­mıy­la Türk İş Dün­ya­sı Ka­lı­cı Dep­rem Ko­nut­la­rı Yar­dım Kam­pan­ya­sı adı al­tın­da bir yar­dım kam­pan­ya­sı baş­lat­tı. Yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma duy­gu­su­nun yo­ğun ola­rak ya­şan­dı­ğı bu­gün­ler­de, hal­kı­mı­zın da bek­len­ti­le­ri doğ­rul­tu­sun­da fe­la­ket­ten et­ki­le­nen va­tan­daş­la­rı­mı­zın ka­lı­cı ko­nut ih­ti­yaç­la­rı için her tür­lü yar­dım ve des­te­ği sağ­la­ya­ca­ğı­na olan inan­cı­mız­la, kam­pan­ya­ya üye­le­ri­mi­zin, ha­yır­se­ver­le­rin, iş dün­ya­sı­nın im­kân­la­rı öl­çü­sün­de des­tek­le­ri­ni bek­li­yo­ruz. Al­lah böy­le fe­la­ket­le­ri bir da­ha gös­ter­me­sin. Da­ya­nış­ma ile ya­ra­la­rı­mı­zı hep bir­lik­te sa­ra­ca­ğız. Ali­ce­nap üye­le­ri­mi­ze ve va­tan­daş­la­rı­mı­za yar­dım­la­rı ve des­tek­le­ri için te­şek­kür ede­ri­z” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.