DEPREMDEN ETKİLENEN AİLELER  ‘SAĞLIK TARAMASI’NDAN GEÇTİ

abdullah - 27 Şubat 2023 Pazartesi

DEPREMDEN ETKİLENEN AİLELER ‘SAĞLIK TARAMASI’NDAN GEÇTİ

SAĞLIK TARAMASI

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, dep­re­min ol­du­ğu ilk gün­den iti­ba­ren hem böl­ge­ye yar­dı­mı hem de ken­te ge­len va­tan­daş­lar için des­tek­le­ri­ni sür­dür­me­ye de­vam edi­yor. Yo­ğun gö­çün ya­şan­dı­ğı Tar­sus’ta sağ­lık per­so­ne­li ekip­le­ri ta­ra­fın­dan, Ki­lik­ya Ne­hir Der­ne­ği Tar­sus Şu­be­si, Tar­sus Cem ve Kül­tür Evi, Meh­met Çe­le­bi Spor Sa­lo­nu ve Te­ke­li­ören Ga­rip Ba­ba Mus­ta­fa Cem Evi’nde ka­lan va­tan­daş­la­ra sağ­lık ta­ra­ma­sı yap­tı. Dep­rem fe­la­ke­ti se­be­biy­le ken­te ge­len va­tan­daş­la­rın ta­lep­le­ri din­le­yen ekip­ler ta­ra­fın­dan tan­si­yon öl­çü­mü, hap kon­trol­le­ri ve ge­nel ru­tin sağ­lık ta­ra­ma­sı ya­pıl­dı. Ar­dın­dan ge­rek­li yön­len­dir­me­ler sağ­lan­dı.  Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan kent ge­ne­lin­de, dep­rem böl­ge­sin­den ge­len va­tan­daş­la­ra sağ­lık hiz­me­ti de­vam ede­cek. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)