ÖMER KURNAZ’NDAN, DAYANIŞMA ÇAĞRIS

abdullah - 27 Şubat 2023 Pazartesi

ÖMER KURNAZ’NDAN, DAYANIŞMA ÇAĞRIS

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Ge­nel Mer­kez Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, her­ke­sin gü­cü yet­ti­ği ka­dar dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­za yar­dım eli­ni uzat­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ömer Kur­naz, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl­de his­se­di­len dep­rem son­ra­sı ken­ti­miz­de mi­sa­fir edi­len dep­rem­ze­de ai­le­ler için da­ya­nış­ma­nın ar­ta­rak de­vam et­me­si çağ­rı­sın­da bu­lun­du. “Do­ğal afet­ler kar­şı­sın­da da­ya­nış­ma için­de ol­ma­lı­yı­z” di­yen Ömer Kur­naz ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Bu­gün ül­ke ola­rak ya­şa­dı­ğı­mız bu zor­lu sü­reç bir sü­re da­ha de­vam ede­cek­tir. Gün da­ya­nış­ma ve bir­lik gü­nü. Ulu­sal bir fe­la­ket­le kar­şı kar­şı­ya­yız. Bu­gün ya­ra­la­rı bir­lik­te sar­ma­mız ge­re­ki­yor. Bu sü­reç­te her­ke­sin gü­cü yet­ti­ği ka­dar afet­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­za el­le­ri­ni uzat­ma­sı ve on­la­rın ya­nın­da ol­ma­la­rı­nı is­ti­yo­rum. Gün dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mız­la el ele ve­re­rek ya­ra­la­rı sar­ma gü­nü­dü­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.