ALİ SEÇER, BORSA MECLİSİNDE  GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

abdullah - 27 Şubat 2023 Pazartesi

ALİ SEÇER, BORSA MECLİSİNDE GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

ALİ SEÇER

Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Se­çer, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de his­se­di­len dep­rem son­ra­sı hem Tar­sus’a hem de Mer­sin’e bin­ler­ce dep­rem­ze­de­nin gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, Mer­sin ve Tar­sus’un özel bir des­tek sta­tü­sü kap­sa­mı­na alın­ma­sı­nı is­te­di. Baş­kan Ali Se­çer, Bor­sa Mec­li­si’nin Şu­bat ayı top­lan­tı­sın­da, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Mer­sin’de ger­çek­leş­ti­ri­len ve tüm STK’la­rın ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı gün­de­me ge­len ko­nu­la­rı de­ğer­len­dir­di. Mer­sin’in dep­re­min ar­dın­dan al­dı­ğı yo­ğun göç ne­de­niy­le ya­şa­nan afet­ten et­ki­le­nen 11. İl ola­rak gös­te­ril­me­si­nin is­te­nil­di­ği­ni ha­tır­la­tan Bor­sa Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Se­çer, ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da, İl’in al­dı­ğı yo­ğun göç ve göç­le ge­len nü­fu­sun önem­li bir kıs­mı­nın ka­lı­cı ola­ca­ğı­na de­ği­nil­di­ği­ni ifa­de et­ti. 47 Oda, Borsa, Meslek Odası ve Dernek temsilcisi ile buluşulan toplantıda kente gelen misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında koordinasyona duyulan ihtiyacın vurgulandığını belirten Ali Seçer, “Merkez üssü Kahramanmaraş olup 10 ili etkisi altına alan iki büyük deprem ve en son Hatay depremi sonrası depremzedelerin barınma ihtiyacını giderme konusunda coğrafi yakınlığı nedeniyle öne çıkan il Mersin ve İlçe olarak Tarsus oldu. Tabii ki her kentin belli bir gücü var. Sayı arttıkça misafirlerin barınma ve beslenme kaliteleri de düşüyor. İlimizi, kentimizi ayakta tutmak için ihtiyaçlarımızı belirleyip geleceğimizi birlikte planlamalıyız. Mevcut durum değerlendirildiği zaman ise, depremzede vatandaşlarımızın göçüyle ortaya çıkan ihtiyaçların sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde karşılanabilmesi İlin ve bu kapsamda Tarsus’un daha dirençli hale gelmesi için, 4 maddelik öncelikli taleplerimizi belirleyerek imzacı kurumlar olarak karşılanması çağrısında bulunduk” dedi. Bu Maddeler;1– Mersin, özel bir destek /statü kapsamına alınmalıdır. 2– 2022 İl Nüfusu 1 milyon 916 bin olan Mersin ve kentimizde yaşayan ve nüfus sayımına dahil olmayan yabancı uyruklu 400 bin yabancıya ek olarak, yaklaşık 400 bin depremzedeye de ev sahipliği yapmaya başlamıştır. İki hafta gibi kısa bir süre içinde, Mersin’in nüfusu yüzde 40’e yakın bir oranda artmıştır. Bu gerçekten hareketle; *Merkezi Bütçeden Mersin’e nüfusu ile orantılı olarak aktarılması gereken tüm kaynaklar, bu oranda artırılmalı ve acilen kullanıma açılmalıdır. *Toplanan ve devletimizce verilecek deprem yardımlarının etkilenen illere dağıtılmasında, Mersin’in yüzbinlerce depremzedeye ev sahipliği yaptığı göz önüne alınmalıdır. *Ani ve yüksek oranlı nüfus hareketi, ilimizde sağlık, eğitim, asayiş, sosyal hizmetler ve altyapı çalışmaları gibi kamu hizmetlerine duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için, bu hizmetlerin miktarını ve bunları yerine getirecek personel sayısını hızla artırmalıyız. *Depremzede vatandaşlarımızın istihdam edilmelerini teşvik etmek üzere, İŞKUR tarafından sadece depremzedelere yönelik istihdam teşvik programları başlatılmalıdır. *Yatırım Teşvik Sisteminde 3. Bölgede yer alan Mersin’in, mevcut olağanüstü koşullar göz önüne alınarak, 5. Bölgeye alınması sağlanmalıdır. 3– Kentimiz için hayata geçirilmesi önem arz eden aşağıdaki projelerin ivedilikle tamamlanmasını talep ediyoruz; *İçme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek Pamukluk Barajı’nın isale hattı ve arıtma tesisleri, *Çukurova Bölgesel Havaalanı’nın hizmete açılması, *İstihdam sorununu çözecek OSB ve küçük sanayi sitelerinin; altyapılarının tamamlanması ve genişletilmesi için olanaklar sağlanması, *Konut açığının giderilmesi için toplu konut ve altyapı yatırımlarına destek sağlanması gerektiğine inanıyoruz. 4– Ayrıca, ilimizin ekonomik gelişimine önemli katkılar vereceğine inandığımız devam eden ve planlanan projelerin hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz. Bunlar: *İlan edilmiş turizm bölgelerinin yatırıma dönüştürülmesi, *Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na da alınmış olan Mersin Metrosunun hayata geçirilebilmesi için ilgili tüm prosedürlerin tamamlanması, *Çeşmeli-Taşucu otoyolu projesinin tamamlanması, *Mersin-Antalya yolunun tamamlanması, *Mersin-Gaziantep hızlı tren hattının yapılması, *Mersin Ana Konteyner Limanının yapılması.               (Haber Merkezi)