İYİ PARTİLİ YUNUS SEVEN,  İSKENDERUN’DAKİ SAHRA  HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ

abdullah - 27 Şubat 2023 Pazartesi

İYİ PARTİLİ YUNUS SEVEN, İSKENDERUN’DAKİ SAHRA HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ

SEVEN, DEPREM BÖLGESİNDE

(ŞA­HİN TUR­GUT) İYİ Par­ti Top­lum­sal Po­li­ti­ka­lar Baş­kan­lı­ğı Sağ­lık Ko­mis­yo­nu Üye­si Meh­met Yu­nus Se­ven, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li dep­rem son­ra­sın­da İs­ken­de­run’da ku­ru­lan Sah­ra Has­ta­ne­si­ni zi­ya­ret et­ti.Meh­met Yu­nus Se­ven, İYİ Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bu­rak Ak­bu­rak, İYİ Par­ti Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Lüt­fü Türk­kan, Ge­nel Baş­kan Da­nış­man­la­rı Tur­han Çö­mez, Ömer Ka­ra­kaş ve Ab­dul­lah İl­ker Sun­gur ve Afet Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi üye­le­ri ile bir­lik­te zi­ya­ret et­ti­ği Sah­ra Has­ta­ne­si’nde te­da­vi­le­ri de­vam eden dep­rem­ze­de­ler­le ya­kın­dan il­gi­len­di. “E­le ele ya­ra­la­rı­mı­zı sa­ra­cak, ye­ni­den aya­ğa kal­ka­ca­ğı­z” di­yen Meh­met Yu­nus Se­ven “Çok zor gün­ler­den geç­ti­ği­miz bu­gün­ler­de dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın ses­le­ri­ne ses ola­bil­mek, so­run­la­rı­nı çö­ze­bil­mek için ça­lı­şı­yo­ruz. Ya­ra­la­rı bir­lik­te sa­ra­ca­ğız. Ben bu­gün bu­ra­da can­la baş­la ça­lı­şan tüm mes­lek­taş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yor ve ko­lay­lık­lar di­li­yo­ru­m” de­di.