ÇAMLIYAYLA'DA,  KORKUTAN YANGIN

abdullah - 27 Şubat 2023 Pazartesi

ÇAMLIYAYLA'DA, KORKUTAN YANGIN

ÇAMLIYAYLADA YANGIN

Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de çı­kan yan­gın­da bir iş­ye­ri ve bir ev za­rar gör­dü.  Tar­sus­Çam­lı­yay­la ka­ra­yo­lu Bel­çı­nar Ma­hal­le­si At­da­ğı mev­ki­in­de bu­lu­nan A.E.'ye ait hır­da­vat dük­ka­nın­da he­nüz bi­lin­me­yen bir ne­den­le yan­gın çık­tı. Alev­ler, bir an­da bü­yü­ye­rek, yan ta­raf­ta bu­lu­nan A.T.'ye ait eve sıç­ra­dı.İh­bar üze­ri­ne olay ye­ri­ne in­ti­kal eden Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si it­fa­iye ekip­le­ri, mü­da­ha­le ede­rek yan­gı­nı sön­dür­dü. Şans ese­ri ya­ra­la­na­nın ol­ma­dı­ğı yan­gın­da mad­di ha­sar oluş­tu.            (Ha­ber           Mer­ke­zi)