BAŞKAN SEÇER, DEPREMİN YAŞANDIĞI 10 İLİN  YöRE DERNEK BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

abdullah - 25 Şubat 2023 Cumartesi

BAŞKAN SEÇER, DEPREMİN YAŞANDIĞI 10 İLİN YöRE DERNEK BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

DERNEK BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, dep­rem son­ra­sı böl­ge­de ve kent­te ya­pı­lan ça­lış­ma­la­ra da­ir STK’lar ile bir ara­ya gel­me­ye de­vam edi­yor. Se­çer son ola­rak dep­re­min ya­şan­dı­ğı 10 ilin Mer­sin’de­ki yö­re der­nek, va­kıf baş­kan­la­rı ve STK tem­sil­ci­le­riy­le bu­luş­tu. Dep­re­min ya­şan­dı­ğı 10 il­de­ki yurt­taş­la­rın hep­si­nin Mer­sin’de ak­ra­ba­lık bağ­la­rı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Se­çer, kent­te­ki hem­şeh­ri der­nek­le­ri ile bir ara­ya gel­me­nin önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Se­çer, “A­ma­cı­mız, o böl­ge­ler­le ile­ti­şi­mi olan, kök­le­ri­niz­le iliş­ki­si olan siz­le­rin, bi­ze ak­ta­ra­cak­la­rı, bi­zim bil­me­dik­le­ri­mi­zi ta­mam­la­ma­nı­z” di­ye ko­nuş­tu. Baş­kan Se­çer, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın kent yö­ne­ti­min­de önem­li bir rol oy­na­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Siz­le­rin Mer­sin’e,  hem­şeh­ri­le­ri­ni­ze kat­kı­sı, des­te­ği ve bir ara­da dur­ma­mız çok önem­li­” de­di. Dep­rem son­ra­sı Mer­sin’e yak­la­şık 6570 bin ai­le­nin gel­di­ği­ni ifa­de eden Baş­kan Se­çer “40 bi­ni çok ra­hat ka­lır. Siz bi­li­yor­su­nuz bu­ra­nın na­sıl bir an­la­yı­şa sa­hip ol­du­ğu­nu. Bu­ra­da in­san­lar ken­di­ni yal­nız his­set­mi­yo­r” de­di.  Hem­şeh­ri der­nek, va­kıf ve STK’lar da, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Baş­kan Se­çer’in çağ­rı­sıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len bu­luş­ma­la­ra ka­tı­lım gös­te­ren iş dün­ya­sı STK’la­rı, der­nek ve mes­lek oda­la­rı gi­bi, ya­şa­nan dep­rem­ler­den Mer­sin’in bü­yük öl­çü­de et­ki­len­di­ği­ni ifa­de ede­rek, bu doğ­rul­tu­da Mer­sin’in özel des­tek kap­sa­mı­na alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı­lar. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­çer, dep­rem son­ra­sı böl­ge­de ve kent­te sür­dü­rü­len ça­lış­ma­lar­la il­gi­li top­lu­mun fark­lı ke­sim­le­ri ile bir ara­ya gel­me­ye de­vam edi­yor. Son ola­rak dep­re­min et­ki­le­di­ği 10 ilin Mer­sin’de­ki hem­şeh­ri der­nek­le­ri, va­kıf­la­rı ve STK’la­rı ile bir ara­ya ge­len Baş­kan Se­çer, kent­te bu doğ­rul­tu­da fa­ali­yet gös­te­ren ya­pı­lar­la gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­ma­nın öne­mi­ne de­ğin­di. Dep­re­min ya­şan­dı­ğı 10 il­de­ki yurt­taş­la­rın hep­si­nin Mer­sin’de ak­ra­ba­lık bağ­la­rı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer, “A­ma­cı­mız, o böl­ge­ler­le ile­ti­şi­mi olan, kök­le­ri­niz­le iliş­ki­si olan siz­le­rin, bi­ze ak­ta­ra­cak­la­rı, bi­zim bil­me­dik­le­ri­mi­zi ta­mam­la­ma­nız, biz­den gör­dük­le­ri­niz doğ­rul­tu­sun­da yap­ma­mı­zı is­te­dik­le­ri­niz, Mer­sin’e yan­sı­ma­la­rı, Mer­sin’de ya­şa­dı­ğı­mız so­run­lar. Çün­kü bi­li­yo­ruz ki çok yük­sek sa­yı­da ak­ra­ba­la­rı­nız bu­ra­ya gel­di­ler. Siz­le­rin ya­nı­na, biz­le­re ve di­ğer ku­rum­la­ra mi­sa­fir ol­du­lar. Ge­çen haf­ta so­nu ko­li­ler de gel­di. Çok hız­lı yap­tır­dık on­la­rı, 1516 ki­lo­luk. Bu kat­kı­la­rı ala­bi­lir­si­niz. Hiç so­run ol­maz, bi­ze söy­le­yin biz yar­dım­cı olu­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Böl­ge­den ge­len 6570 bin ai­le var. 40 bi­ni bu­ra­da ka­lı­r” Adı­ya­man, Ada­na, Di­yar­ba­kır, Ga­zi­an­tep, Ha­tay, Kah­ra­man­ma­raş, Ki­lis, Ma­lat­ya ve Şan­lı­ur­fa yö­re der­nek­le­ri tem­sil­ci­le­ri­nin top­lan­tı­ya ka­tı­lım gös­ter­di­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Za­ten bir­bi­ri­mi­zi ta­nı­yo­ruz. Bir­bi­ri­mi­zi da­ha iyi an­la­ya­bi­li­riz ve siz­den de çok ya­rar­la­na­ca­ğı­mı dü­şü­nü­yo­rum. Çün­kü ge­len ak­ra­ba­la­rı­nı­zın ço­ğu bu­ra­da ya­şa­ya­cak, git­me­ye­cek. Bi­zim he­sap­la­rı­mı­za gö­re böl­ge­den ge­len 6570 bin ai­le var. 40 bi­ni çok ra­hat ka­lır. Mer­sin'in ha­va­sı­nı su­yu­nu içen de git­mez, tah­mi­ni­miz­den öte ka­lır. Siz bi­li­yor­su­nuz bu­ra­nın na­sıl bir an­la­yı­şa sa­hip ol­du­ğu­nu. Bu­ra­da in­san­lar ken­di­ni yal­nız his­set­mi­yor. Bu­ra­da in­san­lar ra­ha­t” de­di. “Bu dep­rem Mer­sin’in ve böl­ge­nin ta­ri­hi­ni de­ğiş­ti­re­ce­k” Mer­sin’in dep­rem olan böl­ge­ye ya­kın­lı­ğı do­la­yı­sıy­la ol­duk­ça stra­te­jik öne­me sa­hip bir kent ol­du­ğu­nu ifa­de eden Baş­kan Se­çer, “Bu dep­rem Mer­sin’in ve böl­ge­nin ta­ri­hi­ni de­ğiş­ti­re­cek. Ge­le­cek on yıl­lar, yüz yıl­lar ta­ri­hi­ni şim­di­den yaz­ma­ya baş­la­ya­cak. O böl­ge­de her şey de­ği­şe­cek. Mer­sin’de de de­ği­şe­cek. Bu tip afet­ler, top­lum­sal olay­lar, dün­ya­da­ki sa­vaş­lar bir coğ­raf­ya­nın ka­de­ri­ni de de­ğiş­ti­rir. Şu an­da Mer­sin’de 2 mil­yon 700 bin nü­fus ya­şı­yor. Bu nü­fu­sun ya­şa­ya­bil­me­si için bu­ra­da ya­tı­rım yap­mak la­zım. Ye­ni alan­lar aç­mak la­zı­m” di­ye ko­nuş­tu. “A­fet Yö­ne­ti­mi ve Kent­sel Dö­nü­şüm Dai­re Baş­kan­lı­ğı’nı kur­ma ka­ra­rı al­dı­k” Bu dep­rem­le­rin ken­di­si­nin de yap­ma­sı ge­re­ken iş­le­ri öne al­ma­sı­na ne­den ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Se­çer, “Kent­sel dö­nü­şüm, be­nim ge­le­cek dö­nem, se­çim dö­ne­min­de­ki en önem­li bil­dir­gem için­de yer alan vaa­dim ola­cak­tı. Dep­rem­den son­ra he­men Afet Yö­ne­ti­mi ve Kent­sel Dö­nü­şüm Dai­re Baş­kan­lı­ğı’nı kur­ma ka­ra­rı al­dık. Çok yet­kin bir dai­re baş­ka­nı da ata­ya­ca­ğım bu­ra­ya. Çok iyi, Tür­ki­ye'de ko­nu­su­nu iyi bi­len bi­ri­ni ge­ti­re­ce­ğim, ora­ya dai­re baş­ka­nı ata­ya­ca­ğı­m” de­di. “TO­Kİ’nin aci­len ko­nut yap­ma­sı ge­re­k” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin dep­rem­den son­ra kı­sa sü­re­de ba­rın­ma alan­la­rı oluş­tur­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Baş­kan Se­çer, “Çok in­san bu­ra­ya ge­le­cek. Şu an­da 400 bin ki­şi gel­miş­se da­ha da ge­le­cek. Ben ge­çen söy­le­dim; TO­Kİ aci­len gi­re­cek 40 bin dü­şük ge­lir­li va­tan­daş ko­nu­tu ya­pa­cak. Mer­sin’in stan­dar­dıy­la Ma­raş’ın, El­bis­tan’ın, İs­la­hi­ye’nin, Nur­da­ğı’nın, Yay­la­ko­na­ğı’nın stan­dar­dı bir de­ğil. Bu­ra­nın stan­dar­dı da­ha yük­sek. Ora­dan ge­len bu­ra­nın ki­ra­sı­nı öde­ye­mez, ev ala­maz. Ona gö­re ko­nut ya­pa­cak. Sat­ma­sı şart de­ğil ki­ra­ya ver­sin. TO­Kİ yap­sın ki­ra­ya ver­sin. O yön­tem­ler de va­r” di­ye ko­nuş­tu. Kon­tey­ner kent pla­nı­nın Mer­sin’de olup ol­ma­dı­ğı­nın so­rul­ma­sı üze­ri­ne Baş­kan Se­çer, “Bi­zim bu­ra­da kon­tey­ner pla­nı­mız yok. Ha­tay’da şu an­da 300 ai­le­lik ça­dır kent kur­duk. Bu­gün 153 ai­le ta­şın­dı, ka­lan 147 ai­le­de ta­şı­na­cak. 300 ai­le­lik ça­dır ken­ti ora­ya hâ­li­ha­zır­da kur­duk. Adı­ya­man'da da bu so­ğuk kış gün­le­rin­de va­tan­daş­la­rı­mı­za ko­nut ya­pı­la­na ka­dar, bir ko­nu­ta alı­na­na ka­dar, bir an ön­ce da­ha ya­şa­na­bi­lir me­kan­la­rın sağ­lan­ma­sı la­zım. Sü­rat­le 80 dö­nüm yer­de 670 adet­lik kon­tey­ner ken­ti ku­ru­yo­ru­z” de­di. Baş­kan Se­çer, Adı­ya­man’da ya­pım ça­lış­ma­sı baş­la­yan kon­tey­ner kent içe­ri­sin­de, sah­ra has­ta­ne­si­nin ya­nı sı­ra sos­yal alan­lar­dan spor alan­la­rı­na, ço­cuk­lar için kreş­ten oku­ma sa­lon­la­rı­na ka­dar kap­sam­lı bir plan­la­ma ya­pıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.