BÜYÜKŞEHİR, DEPREMZEDELERE  EĞİTİM ALANINDA DA KUCAK AÇIYOR

abdullah - 25 Şubat 2023 Cumartesi

BÜYÜKŞEHİR, DEPREMZEDELERE EĞİTİM ALANINDA DA KUCAK AÇIYOR

EĞİTİM ALANINDA DA KUCAK AÇILDI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Afet böl­ge­le­rin­den ge­len dep­rem­ze­de­le­re her alan­da ku­cak açan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ba­rın­ma alan­la­rın­da ka­lan dep­rem­ze­de öğ­ren­ci­le­ri, Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­kez­le­ri’nde li­se ve üni­ver­si­te gi­riş sı­nav­la­rı­na iti­nay­la ha­zır­lı­yor. İlk etap­ta tes­pit et­ti­ği dep­rem­ze­de öğ­ren­ci­le­ri kurs mer­kez­le­ri­ne kay­de­den Bü­yük­şe­hir, TEK­SİN ve­ya kurs mer­ke­zi mü­dür­lük­le­ri üze­rin­den ya­pı­lan baş­vu­ru­la­rı al­ma­ya da baş­lı­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin eği­ti­me des­tek ver­di­ği en önem­li hiz­met­le­rin­den bi­ri olan Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­kez­le­ri ka­pı­la­rı­nı sı­nav­la­ra ha­zır­la­nan dep­rem­ze­de öğ­ren­ci­le­re aç­tı. Bü­yük­şe­hir, li­se ve üni­ver­si­te ha­zır­lık aşa­ma­sın­da­ki dep­rem­ze­de öğ­ren­ci­le­rin eği­ti­mi­ne kat­kı su­nu­yor Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­kez­le­ri, 20222023 eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­nın 2. ya­rı­sın­da da sı­nav­la­ra ha­zır­lık eği­tim­le­ri­ne baş­la­dı. Afet böl­ge­le­rin­den Mer­sin’e ge­le­rek, Bü­yük­şe­hir’in ba­rın­ma alan­la­rın­da ka­lan ve sı­na­va ha­zır­la­nan dep­rem­ze­de öğ­ren­ci­ler, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan tes­pit edil­di. Bu­nun üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen Bü­yük­şe­hir, dep­rem­ze­de öğ­ren­ci­le­ri kurs mer­kez­le­ri­ne kay­de­de­rek, li­se ve üni­ver­si­te sı­nav­la­rı­na bü­yük bir özen­le ha­zır­la­ma­ya baş­la­dı. Bü­yük­şe­hir, kurs mer­kez­le­ri sa­ye­sin­de, dep­rem­ze­de öğ­ren­ci­le­rin eği­tim­den uzak­laş­ma­dan ha­ya­tı­na de­vam ede­bil­me­si­ne des­tek ol­ma­ya ve kat­kı sun­ma­ya ça­lı­şı­yor. Li­se ve­ya üni­ver­si­te sı­nav­la­rı­na ha­zır­lık aşa­ma­sın­da olan ve kurs­la­ra ka­yıt yap­tır­mak is­te­yen dep­rem­ze­de öğ­ren­ci­ler, TEK­SİN ya da Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­kez­le­ri’ne baş­vu­ru ya­pa­bi­li­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dep­rem böl­ge­sin­den ge­len ve okul na­kil­le­ri­ni Mer­sin’e al­dı­ran öğ­ren­ci­le­re kır­ta­si­ye des­te­ği de su­nu­yor. Kır­ta­si­ye des­te­ğin­den ya­rar­lan­mak is­te­yen dep­rem­ze­de­ler, ta­lep­le­ri­ni TEK­SİN ve­ya Alo 185 üze­rin­den ile­te­bi­li­yor. “Tar­sus’tan Ana­mur’a ka­dar ba­rın­ma mer­kez­le­ri­miz­de ka­lan 51 sı­na­va ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­mi­zi tes­pit et­ti­k” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Eği­tim Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dü­rü Cem Ka­ra­kuş; “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ola­rak ül­ke­miz­de ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­tin­den son­ra ili­mi­ze ge­len dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mız için ba­rın­ma, yi­ye­cek, kı­ya­fet ve psi­ko­sos­yal alan­da des­tek için tüm gü­cü­müz­le ça­ba sarf et­miş­tik. Şim­di de eği­ti­möğ­re­tim yı­lı­mı­zın 2. dö­ne­mi­ne baş­lı­yo­ruz. Biz­ler 10 il­çe­miz­de 18 kurs mer­ke­zi­miz­de ve 6 bin 589 öğ­ren­ci­miz­le dö­ne­me baş­lı­yo­ruz. Bu­nun ya­nı sı­ra ili­mi­ze ge­len ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz’in Tar­sus’tan Ana­mur’a ka­dar ba­rın­ma mer­kez­le­ri­miz­de ka­lan, sı­na­va ha­zır­la­nan 51 öğ­ren­ci­mi­zi tes­pit et­tik. Bu öğ­ren­ci­le­ri­miz­de biz­le be­ra­ber sı­nav­la­ra ha­zır­la­na­cak­lar. Eği­ti­m-öğ­re­ti­mi des­tek­le­me kurs mer­ke­zi hiz­me­ti­miz­den fay­da­lan­mak is­te­yen dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mız, 10 il­çe­miz­de bu­lu­nan 18 kurs mer­ke­zi mü­dür­lü­ğü­müz­le gö­rü­şe­bi­lir­ler. Ay­rı­ca, TEK­SİN üze­rin­den biz­le­re ra­hat­lık­la ula­şa­bi­lir­le­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.