AKDENİZ BELEDİYESİ, DEPREMZEDE VATANDAŞLARIN İHTİYACINI KARŞILAMAYA DEVAM EDİYOR

abdullah - 25 Şubat 2023 Cumartesi

AKDENİZ BELEDİYESİ, DEPREMZEDE VATANDAŞLARIN İHTİYACINI KARŞILAMAYA DEVAM EDİYOR

AKDENİZ'DEN YARDIMLAR

(AK­DE­NİZ BLD.) Ak­de­niz Be­le­di­ye­si; Fen İş­le­ri ile Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü en­van­te­rin­de bu­lu­nan iş ma­ki­ne­le­ri yar­dı­mıy­la dep­rem böl­ge­sin­de ya­ra­la­rı sar­ma­ya, afet­ze­de va­tan­daş­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­ya de­vam edi­yor. Öte yan­dan Ak­de­niz Be­le­di­ye Baş­ka­nı M. Mus­ta­fa Gül­tak, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, dep­rem mağ­du­ru va­tan­daş­lar için baş­la­tı­lan “E­vim Yu­van Ol­su­n” kam­pan­ya­sı­na des­tek çağ­rı­sın­da bu­lun­du.Ak­de­niz Be­le­di­ye­si, bir yan­dan Mer­sin’e göç eden bin­ler­ce dep­rem mağ­du­ru va­tan­da­şı ma­hal­le kül­tür sa­nat ev­le­rin­de ve sos­yal te­sis­ler­de ağır­lar­ken, böl­ge­de ya­şa­yan afet­ze­de­ler için baş­lat­tı­ğı yar­dım se­fer­ber­li­ği­ne ara­lık­sız de­vam edi­yor. Bir yan­dan iş ma­ki­ne­le­ri ile cad­de ve yol­lar­da bu­lu­nan in­şa­at atık­la­rı ve mo­loz­la­rı kal­dı­rıp yol­la­rı açan ekip­ler, afet­ze­de va­tan­daş­la­ra te­miz su ulaş­tı­rı­yor, ça­dır kent ku­ru­la­cak ze­min­le­ri dü­zen­li­yor, tu­va­let çu­ku­ru ka­zı­mı ya­pı­yor. Ça­dır kent için ze­min ha­zır­la­nı­yor, te­miz su ulaş­tı­rı­lı­yor Ha­tay Kı­rık­han’da bu­lu­nan Fen İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, Gün­düz Ma­hal­le­si’ne ku­ru­lan ça­dır kent için ze­min dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı yap­tı. Yi­ne Kı­rık­han'da bu­lu­nan Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri de ara­zöz­ler yar­dı­mıy­la böl­ge­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­rın her gün te­miz iç­me su­yu ih­ti­ya­cı­nı gi­der­me­ye de­vam edi­yor. Baş­kan Gül­tak’tan, ‘E­vim Yu­van Ol­sun’ kam­pan­ya­sı­na des­tek çağ­rı­sı Di­ğer yan­dan Ak­de­niz Be­le­di­ye Baş­ka­nı M. Mus­ta­fa Gül­tak da yap­tı­ğı çağ­rı­da; T.C. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Afet ve Acil Du­rum Yö­ne­ti­mi Baş­kan­lı­ğı’nın (AFAD) baş­lat­tı­ğı “E­vim Yu­van Ol­su­n” kam­pan­ya­sı­nı ha­tır­lat­tı, dep­rem­ze­de­le­re evi­ni aç­mak ve­ya ki­ra­ya ver­mek is­te­yen Mer­sin­li­le­re çağ­rı yap­tı. Baş­kan Gül­tak, “Gün, kar­deş­lik ve da­ya­nış­ma duy­gu­la­rı için bir ve bir­lik ol­ma gü­nü­dür. Dev­let ve Mil­let el ele ve­re­rek, acı­la­rı­mı­zı ve ya­ra­la­rı­mı­zı hep bir­lik­te sa­ra­ca­ğız. De­ğer­li hem­şe­ri­le­ri­me çağ­rım­dır; Dep­rem­ler­de evi­ni kay­be­den ve ken­ti­mi­zin fark­lı il­çe­le­ri­ne göç eden afet­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­za des­tek ve­re­lim, gü­cü­müz ve im­kân­la­rı­mız öl­çü­sün­de lüt­fen on­la­ra yar­dım­cı ola­lı­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. AFAD ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan kam­pan­ya­da; ai­le fert­le­ri­ni kay­be­den ço­cuk­lu ai­le­le­re, kro­nik has­ta­lı­ğı, en­gel­li, yaş­lı­sı olan­la­ra ön­ce­lik ve­ri­le­cek. Evi ile kam­pan­ya­ya ka­tı­la­ma­yan­lar nak­di ki­ra des­te­ğin­de bu­lu­na­bi­lir. Yar­dım et­mek is­te­yen­le­rin ve­re­ce­ği des­tek­ler in­di­rim­li ki­ra­la­na­cak ev­le­rin öde­me­sin­de kul­la­nı­la­cak. Ev sa­hip­le­ri­ne ila­ve gi­der oluş­ma­ma­sı ama­cıy­la dep­rem mağ­du­ru va­tan­daş­la­ra tah­sis edi­le­cek ko­nut­la­rın elek­trik, do­ğal­gaz, su fa­tu­ra­la­rı kay­ma­kam­lık­lar­ca öde­ne­cek. Evi­ni dep­rem­ze­de­le­re aç­mak, ki­ra­la­mak ve­ya ki­ra des­te­ği ver­mek is­te­yen va­tan­daş­lar, www.evim­yu­va­nol­sun.org ad­re­sin­den de­tay­lı bil­gi ala­bi­lir.