MERSİN BÜYÜKŞEHİR, VERDİĞİ GIDA KOLİSİ HİZMETİ İLE DEPREMZEDELERİN SOFRALARINA AŞ OLUYOR

abdullah - 25 Şubat 2023 Cumartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR, VERDİĞİ GIDA KOLİSİ HİZMETİ İLE DEPREMZEDELERİN SOFRALARINA AŞ OLUYOR

GIDA KOLİSİ YARDIMI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) u Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dep­rem böl­ge­le­rin­den ken­te ge­le­rek Mer­sin­li­le­re mi­sa­fir olan ya da ev ki­ra­la­yıp ko­nak­la­yan dep­rem­ze­de­ler için gı­da ko­li­si des­te­ği­ni baş­lat­tı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan bu­gü­ne ka­dar top­lam 2 bin ai­le­ye gı­da ko­li­si des­te­ği sağ­lan­dı ve va­tan­daş­lar ih­ti­yaç duy­ma­la­rı ha­lin­de Tek­sin üze­rin­den baş­vu­ru ya­pa­rak, des­tek­ten fay­da­la­na­bi­li­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dep­rem böl­ge­le­rin­den ken­te ge­le­rek Mer­sin­li­le­re mi­sa­fir olan ya da ev ki­ra­la­yıp ko­nak­la­yan dep­rem­ze­de­ler için gı­da ko­li­si des­te­ği baş­la­tıl­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu­gü­ne ka­dar top­lam 2 bin ai­le­ye gı­da ko­li­si des­te­ği ve­ril­di. Dep­rem böl­ge­le­rin­den Mer­sin’e ge­len va­tan­daş­lar, ih­ti­yaç duy­ma­la­rı ha­lin­de Tek­sin üze­rin­den Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile ile­ti­şim sağ­la­yıp, gı­da des­te­ğin­den fay­da­la­na­bi­li­yor.   6 Şu­bat dep­re­mi­nin ar­dın­dan tüm bi­rim­le­ri­ni se­fer­ber ede­rek hem Mer­sin’de his­se­di­len dep­rem­den et­ki­le­nen in­san­la­ra hem fark­lı il­ler­den ken­te ge­len dep­rem­ze­de­le­re hem de dep­rem böl­ge­le­ri­ne des­tek­le­ri­ni ulaş­tı­ran Bü­yük­şe­hir, bu kez de ver­me­ye baş­la­dı­ğı gı­da ko­li­si hiz­me­ti ile va­tan­daş­la­rın sof­ra­la­rı­na aş olu­yor. Gı­da ko­li­le­ri­nin içe­ri­sin­de pi­rinç, bul­gur, mer­ci­mek, ku­ru fa­sul­ye, no­hut, ma­kar­na, şeh­ri­ye, ir­mik, un, çay, zey­tin, sal­ça, yağ, re­çel, şe­ker ve tuz ol­mak üze­re top­lam 16 te­mel ih­ti­yaç mal­ze­me­si yer alı­yor. “Bu­gü­ne ka­dar yak­la­şık 2 bin ai­le­ye ko­li ulaş­tır­dı­k” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Sos­yal Yar­dım­lar Şu­be Mü­dü­rü Öz­lem Ya­şar, “6 Şu­bat dep­re­min­den son­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak hem ili­miz­de hem de dep­rem böl­ge­sin­de ak­tif ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Şe­hir mer­ke­zi­miz­de baş­lat­tı­ğı­mız ve yü­rüt­tü­ğü­müz bir ko­li hiz­me­ti­miz var. Dep­rem­den et­ki­le­nip Mer­sin’e ge­len, bir ta­nı­dı­ğı­nın ya­nı­na sı­ğın­mış olan ya da ken­di­si ev ki­ra­la­mış olan dep­rem­ze­de­le­re ko­li ulaş­tı­rı­yo­ruz. Bu­nun için de 185 üze­rin­den ta­lep oluş­tur­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. Ta­lep oluş­tu­ran her­ke­se gı­da ko­li­mi­zi ulaş­tı­rı­yo­ru­z” de­di. Ko­li­nin içe­ri­ği hak­kın­da da bil­gi­ler ve­ren Ya­şar, “Ko­li­le­ri­miz­de 16 ka­lem te­mel ih­ti­yaç mal­ze­me­si var. Pi­rin­ci, ya­ğı, bul­gu­ru ma­kar­na­sı gi­bi. Bu­gü­ne ka­dar yak­la­şık 2 bin ai­le­ye ulaş­tır­dık, ulaş­tır­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu. “Gün­lük yak­la­şık 22 bin kap ye­mek üre­ti­yo­ruz ve dep­rem­ze­de­le­re ulaş­tı­rı­yo­ru­z” Ya­şar, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak hem dep­rem böl­ge­si­ne hem de Mer­sin’e ge­len dep­rem­ze­de­le­re ver­dik­le­ri hiz­met­ler hak­kın­da da de­tay­lı bil­gi­ler pay­la­şa­rak, “Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si ola­rak dep­re­min ilk sa­at­le­rin­den iti­ba­ren Mer­sin’de çor­ba ik­ram ede­rek baş­la­dık. Çor­ba­mız ha­zır­day­dı, ili­miz­de dep­rem­den et­ki­le­nen­le­re çor­ba ik­ram et­tik. He­men er­te­si gün Mo­bil Mut­fak Tı­rı­mız Sa­man­dağ’da hiz­me­te baş­la­dı. Bu­ra­da gün­de 5 bin çor­ba, 4 bin 400 ci­va­rın­da ye­mek üre­ti­yo­ruz. Ora­da­ki dep­rem­ze­de­le­re hiz­met ve­ri­yo­ruz. Mer­sin ve Tar­sus aş­ha­ne­miz hiz­met­tey­di, bu­na ek ola­rak Si­lif­ke, Ana­mur ve Er­dem­li’de mut­fak­lar oluş­tur­duk, ora­da da ye­mek üre­ti­yo­ruz. Gün­lük yak­la­şık 22 bin kap ye­mek üre­ti­yo­ruz ve dep­rem­ze­de­le­re ulaş­tı­rı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Özel­lik­le top­lu ya­şa­nan alan­la­ra top­lu ye­mek gön­der­dik­le­ri­ni de ak­ta­ran Ya­şar, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Mer­sin’de top­lam 7 da­ya­nış­ma nok­ta­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ya­şar, “Si­lif­ke, Kız­ka­le­si, Er­dem­li, Mer­sin ve Tar­sus ol­mak üze­re 7 nok­ta­da. Bu nok­ta­lar­da hem ba­ğış ka­bul edi­yo­ruz hem de ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ma­ma, bez, ıs­lak men­dil, hij­yen mal­ze­me­le­ri, giy­si ol­mak üze­re te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nı el­den tes­lim edi­yo­ru­z” de­di. “İh­ti­ya­cı olan her­kes 185’ten ye­ti­şe­bi­li­r” Ko­li des­te­ğin­den fay­da­la­nan va­tan­daş­lar­dan Sa­ba­hat Ka­dı, “Ger­çek­ten bir trav­ma ya­şa­dık. Zor at­tık ken­di­mi­zi dı­şa­rı. On­dan son­ra bak­tık ola­cak gi­bi de­ğil, çek­tik kı­zı­mı­zın ya­nı­na gel­dik ama bü­tün eş­ya­la­rı­mız en­kaz al­tın­da kal­dı. Hiç­bir şey çı­ka­ra­ma­dık. Za­man ne gös­te­rir onu da bil­mi­yo­rum, kı­zı­mın ya­nın­da kal­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz. Kı­zı­mın da du­ru­mu yok ama baş­ka gi­de­cek ye­ri­miz yo­k” di­ye dep­rem­de ya­şa­dık­la­rı­nı an­lat­tı. Gı­da ko­li­si des­te­ğin­den de na­sıl fay­da­lan­dı­ğı­nı an­la­tan Ka­dı, “Bir ta­nı­dı­ğı­mız, bir ah­ba­bı­mız bi­zi yön­len­dir­di si­ze ve ulaş­tık. Ama 185’ten de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ara­na­bi­li­yor, her tür­lü yar­dı­mı ya­pa­bi­li­yor. İs­te­yen­le­rin baş­vu­ru yap­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum. İh­ti­ya­cı olan her­kes 185’ten ye­ti­şe­bi­li­r” de­di.