AKDENİZ BELEDİYESİ ‘GİYSİ MARKET’ KURDU

abdullah - 25 Şubat 2023 Cumartesi

AKDENİZ BELEDİYESİ ‘GİYSİ MARKET’ KURDU

GİYSİ MARKET

(AKDENİZ BLD.) Ak­de­niz Be­le­di­ye­si’nin ken­te göç eden dep­rem mağ­du­ru va­tan­daş­lar için baş­lat­tı­ğı yar­dım se­fer­ber­li­ği sü­rü­yor Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 11 ili de­rin­den et­ki­le­yen dep­rem fe­la­ke­ti ne­de­niy­le yar­dım se­fer­ber­li­ği­ni ara­lık­sız sür­dü­ren Ak­de­niz Be­le­di­ye­si, yı­kı­cı dep­rem­ler so­nu­cu ya­şa­dık­la­rı kent­le­ri terk ede­rek Mer­sin’e göç eden va­tan­daş­lar için ha­zır­la­dı­ğı ve bin­ler­ce ye­ni kı­ya­fe­tin ser­gi­len­di­ği giy­si mar­ke­ti­ni hiz­me­te aç­tı. Ak­de­niz Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dür­lü­ğü, dep­rem­ze­de va­tan­daş­lar için ilk gün­den iti­ba­ren baş­lat­tı­ğı yar­dım ve des­tek se­fer­ber­li­ği­ni sür­dü­rü­yor. Ak­de­niz Be­le­di­ye Baş­ka­nı M. Mus­ta­fa Gül­tak’ın çağ­rı­sıy­la baş­la­yan kam­pan­ya sa­ye­sin­de ma­ğa­za­lar ve ha­yır­se­ver­le­rin kat­kı­sıy­la top­la­nan bin­ler­ce kul­la­nıl­ma­mış kı­ya­fet dep­rem mağ­du­ru va­tan­daş­la­ra ulaş­tı­rı­la­cak. Be­le­di­ye hiz­met bi­na­sı ya­nın­da ku­ru­lan ça­dır­la­ra ko­nu­lan ye­ni giy­si­ler, dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­ra ilk el­den tes­lim edi­le­cek. Baş­kan Gül­tak, “E­kip­le­ri­mi­zin dep­rem böl­ge­sin­de ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yo­r” Tür­ki­ye’nin, son bin yı­lın afe­ti­ni ya­şa­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ak­de­niz Be­le­di­ye Baş­ka­nı M. Mus­ta­fa Gül­tak, dep­re­min ilk gü­nün­den iti­ba­ren böl­ge­ye ara­ma kur­tar­ma per­so­ne­li ile bir­lik­te on­lar­ca iş ma­ki­ne­si gön­der­dik­le­ri­ni ve ça­lış­ma­la­rın ha­len sür­dü­ğü­nü ha­tır­lat­tı. Baş­kan Gül­tak, “Mer­sin’e göç eden dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­zı da ma­hal­le kül­tür sa­nat ev­le­ri­miz­de ve di­ğer te­sis­le­ri­miz­de ağır­lı­yo­ruz. Ak­de­niz’de şu an bi­nin üze­rin­de afet mağ­du­ru mi­sa­fi­ri­miz ba­rı­nı­yor. Ha­yır­se­ver ki­şi, ku­rum ve der­nek­le­rin des­te­ğiy­le mi­sa­fir­le­ri­mi­zin 3 öğün ye­mek ih­ti­ya­cı­nı da kar­şı­lı­yo­ru­z” de­di.