BÜYÜKŞEHİR’İN 7 DAYANIŞMA MERKEZİNİN KAPISI DEPREMZEDELERE HER DAİM AÇIK

abdullah - 25 Şubat 2023 Cumartesi

BÜYÜKŞEHİR’İN 7 DAYANIŞMA MERKEZİNİN KAPISI DEPREMZEDELERE HER DAİM AÇIK

DAYANIŞMA MERKEZLERİ

(MERSİN BŞB.) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan yurt­la­rın­dan ay­rıl­mak zo­run­da ka­lıp Mer­sin’e ge­len­ler için tüm im­kan­la­rı­nı se­fer­ber et­ti. Baş­ta ba­rın­ma ol­mak üze­re bir­çok ih­ti­ya­ca ya­nıt ve­ren Bü­yük­şe­hir, kent­te­ki çe­şit­li nok­ta­la­ra kur­du­ğu 7 Da­ya­nış­ma Mer­ke­zi ile dep­rem­ze­de­le­re acil ih­ti­yaç duy­du­ğu mal­ze­me­le­ri ulaş­tı­rı­yor.  Mer­kez­ler­de hem Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin te­min et­ti­ği hem de va­tan­daş­la­rın ba­ğış yap­tı­ğı ürün­ler yer alı­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ya­şa­nan yı­kı­cı dep­rem­ler do­la­yı­sıy­la mem­le­ket­le­rin­den ay­rıl­mak zo­run­da ka­lan dep­rem­ze­de­le­rin baş­ta ba­rın­ma ol­mak üze­re bir­çok ih­ti­ya­cı­na ya­nıt ve­ri­yor. Mer­sin’de ken­di bün­ye­sin­de­ki yurt­lar, ko­nu­kev­le­ri, oluş­tu­ru­lan ge­çi­ci ba­rın­ma alan­la­rı, Ye­ni­şe­hir Fu­ar Ala­nı ve an­laş­ma yap­tı­ğı ba­zı otel­ler­de va­tan­daş­la­rın ko­nak­la­ma­sı­nı sağ­la­yan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bün­ye­sin­de dep­rem­ze­de­le­rin acil ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri­ni te­min ede­bi­le­ce­ği 7 ta­ne de Da­ya­nış­ma Mer­ke­zi ba­rın­dı­rı­yor. Mer­sin hep be­ra­ber da­ya­nı­şı­yor Mer­sin mer­kez, Er­dem­li, Tar­sus ve Si­lif­ke’de yer alan top­lam 7 Da­ya­nış­ma Mer­ke­zi’nde hem Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin te­min et­ti­ği hem de va­tan­daş­la­rın ba­ğış yap­tı­ğı ürün­ler yer alı­yor. Dep­rem­ze­de­ler, dep­rem böl­ge­sin­den gel­dik­le­ri­ni gös­te­ren bel­ge­yi gös­te­re­rek kı­ya­fet, iç ça­ma­şı­rı, be­bek be­zi, be­bek ma­ma­sı, hij­yen mal­ze­me­si, ayak­ka­bı, ter­lik gi­bi acil ih­ti­yaç ürün­le­rin­den di­le­di­ği­ni ala­bi­li­yor. Da­ya­nış­ma Mer­kez­le­ri; Fo­rum Oku­ma Sa­lo­nu; Gü­ve­nev­ler Ma­hal­le­si 1912 So­kak, Me­ral Apt. No:16/A,  Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kon­gre Mer­ke­zi Kent Kon­se­yi,  Mer­sin Şe­hir­ler Ara­sı Oto­büs Ter­mi­na­li, Er­dem­li Mer­kez Ma­hal­le­si Ya­vuz Sul­tan Se­lim Bul­va­rı No: 72F, Kız­ka­le­si Ma­hal­le­si Es­ki Kız Ka­le­si Be­le­di­ye­si, Si­lif­ke Oto­ga­rı 105 No’lu Dük­kan, Tar­sus Fev­zi Çak­mak Ma­hal­le­si Ada­na Bul­va­rı ol­mak üze­re top­lam 7 ad­res­te va­tan­daş­la­ra hiz­met ve­ri­yor.Va­tan­daş­lar, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin dep­rem­ze­de­ler için kur­du­ğu www.bi­riz­be­ra­be­riz.org si­te­sin­den di­le­dik­le­ri ka­te­go­ri­de ba­ğış­ta bu­lu­na­bi­lir. “Mer­sin ge­ne­lin­de 7 da­ya­nış­ma mer­ke­zi­miz va­r” Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Sos­yal Yar­dım­lar Şu­be Mü­dü­rü Öz­lem Ya­şar, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz dep­re­min ilk sa­at­le­rin­den iti­ba­ren bü­tün alan­da hem dep­rem böl­ge­sin­de hem dep­rem­den et­ki­le­ne­rek ili­mi­ze ge­len va­tan­daş­la­rı­mı­za des­te­ği­ni sun­du, ka­pı­la­rı­nı aç­tı. Da­ya­nış­ma mer­kez­le­ri oluş­tur­duk. Mer­sin ge­ne­lin­de 7 da­ya­nış­ma mer­ke­zi­miz var. Bu nok­ta­la­rı­mız­da hem ba­ğış ka­bul edi­yo­ruz hem de dep­rem­den za­rar gö­rüp ili­mi­ze ge­len va­tan­daş­la­rı­mı­za ih­ti­yaç­la­rı­nı müm­kün ol­du­ğun­ca ulaş­tı­rı­yo­ruz. Bun­dan fay­da­lan­mak için de ken­di­le­ri­nin dep­rem böl­ge­sin­de ika­met et­tik­le­ri­ne da­ir bel­ge­yi gös­ter­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz. Bu­nun kar­şı­lı­ğın­da da ki­şi kı­ya­fet, hij­yen mal­ze­me­si, be­bek be­zi gi­bi ih­ti­yaç­la­rı­nı ve­ri­yo­ru­z” de­di. Ha­yır­se­ver­le­re çağ­rı­da bu­lu­nan Ya­şar, “Be­bek be­zi, hij­yen mal­ze­me­le­ri ve özel­lik­le kul­la­nıl­ma­mış iç ça­ma­şı­rı, ço­rap, kı­ya­fet ge­tir­me­le­ri ko­nu­sun­da bi­ze des­tek ve­re­bi­lir­ler. Biz ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne oluş­tur­du­ğu­muz nok­ta­lar­dan des­te­ği­mi­zi su­nu­yo­ruz. Mi­sa­fir et­ti­ği­miz dep­rem­ze­de­ler için ya­şam alan­la­rı oluş­tur­duk. Ora­da 3 öğün ye­mek­le­ri ve di­ğer ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­nı­yor. Ay­rı­ca o yer­ler­de yi­ne ki­şi­sel ih­ti­yaç­la­rı­nı da kar­şı­lı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.