ACİL TOPLANMA ALANLARINDA VATANDAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

abdullah - 25 Şubat 2023 Cumartesi

ACİL TOPLANMA ALANLARINDA VATANDAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

depremzede ziyaretleri

(TO­ROS­LAR BLD.) To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz, mer­kez üs­sü Ha­tay olan,  Mer­sin ve çev­re il­ler­de de his­se­di­len dep­re­min ar­dın­dan ge­ce­yi ted­bir ama­cıy­la dı­şa­rı­da ge­çi­ren va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­di. İl­çe­de ha­zır­la­dık­la­rı Acil Top­lan­ma Alan­la­rın­da, hem­şeh­ri­le­ri­ni ve dep­rem böl­ge­sin­den ge­le­rek il­çe­ye yer­le­şen dep­rem­ze­de­le­ri zi­ya­ret eden Baş­kan Yıl­maz, geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­ni ile­te­rek; “Tüm im­kan­la­rı­mız­la va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­nın­da­yız. Des­tek için te­yak­kuz­da­yı­z” de­di. Be­le­di­ye, sos­yal med­ya he­sap­la­rı üze­rin­den de To­ros­lar’ın dört bir ya­nın­da­ki sos­yal te­sis­ler ve spor komp­leks­le­ri ol­mak üze­re muh­te­lif yer­ler­de To­ros­lar Kay­ma­kam­lı­ğı ile bir­lik­te ha­zır­la­nan Acil Top­lan­ma Alan­la­rı­nı va­tan­daş­la­ra bir kez da­ha du­yur­du. İka­met et­ti­ği ye­re en ya­kın Acil Top­lan­ma Alan­la­rı’nda bu­lu­şan va­tan­daş­la­ra, To­ros­lar Be­le­di­ye­sin­ce ge­ce bo­yun­ca sı­cak çor­ba ve su ik­ra­mı da ya­pıl­dı. “Dep­rem­ze­de Kar­deş­le­ri­mi­zin Acı­sı­nı Pay­la­şı­yo­ru­z” Baş­kan Yıl­maz, dep­rem­den et­ki­le­nen va­tan­daş­la­rın Be­le­di­ye­nin 0324 322 72 00 nu­ma­ra­lı te­le­fo­nun­dan Acil Des­tek Mer­ke­zi’ne ula­şa­bi­le­cek­le­ri­ni de be­lir­te­rek;  “Kah­ra­man­ma­raş’ın ar­dın­dan bu kez mer­kez üs­sü Ha­tay olan 6.4 ve 5.8 bü­yük­lü­ğün­de­ki iki dep­re­min üzün­tü­sü­nü ya­şa­dık. Mer­si­ni­miz­de ve çev­re il­ler­de his­se­di­len dep­rem­ler­den et­ki­le­nen tüm va­tan­daş­la­rı­mı­za geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­rum.  Dep­rem­de ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­rı­mı­za Al­lah'tan rah­met, ya­ra­lı­la­ra acil şi­fa­lar di­li­yo­rum. İn­şal­lah bir da­ha hiç­bir afet­le kar­şı­laş­ma­yız.  Biz bü­yük bir dev­let, çok güç­lü bir mil­le­tiz. Bu zor gün­le­ri bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de at­la­ta­ca­ğız in­şal­la­h” de­di.