MAHMUT ŞAHİN: “ESNAFIMIZIN  SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

abdullah - 24 Şubat 2023 Cuma

MAHMUT ŞAHİN: “ESNAFIMIZIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

ESNAFIN SESİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) 4 Şu­bat Cu­mar­te­si gü­nü ya­pı­lan 1 No­lu Tar­sus Es­naf ve Sa­nat­kâr­la­rı Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi’nin ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da üye­le­rin oy bir­li­ği ile ye­ni­den Ko­ope­ra­tif Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Mah­mut Şa­hin, 4 yıl­lık dö­nem­de de tüm es­naf ve sa­nat­kâ­rın se­si ol­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Mah­mut Şa­hin, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, es­naf ve sa­nat­kar­la­rın ge­nel ku­ru­la gös­ter­di­ği bü­yük ka­tı­lım ve ken­di­le­ri­ne ver­miş ol­du­ğu des­tek­ten do­la­yı te­şek­kür ede­rek “Bu bü­yük ka­tı­lım bir kez da­ha biz­le­re da­ha çok ça­lı­şıp, es­naf ve sa­nat­kar­la­rı­mı­zın ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­me so­rum­lu­lu­ğu ver­di. Her za­man ifa­de et­ti­ği­miz üze­re ge­rek pan­de­mi dö­ne­min­de, ge­rek­se son dö­nem­de ya­şa­nan eko­no­mik sı­kın­tı­da es­na­fı­mı­za ge­re­ken fi­nans­man des­te­ği­nin sağ­lan­ma­sı nok­ta­sın­da eli­miz­den ge­le­ni yap­tık. Biz­ler her za­man es­na­fı­mı­zın ya­nın­da ol­duk, ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Bi­ze gü­ve­nen üye­le­ri­mi­zi mah­cup et­me­dik, Al­lah’ın iz­niy­le bun­dan son­ra da   et­me­ye­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.