Kaymakam Kadir Sertel Otcu’dan,  TARSUS’TA MİSAFİR EDİLEN DEPREMZEDELERE ZİYARET

abdullah - 24 Şubat 2023 Cuma

Kaymakam Kadir Sertel Otcu’dan, TARSUS’TA MİSAFİR EDİLEN DEPREMZEDELERE ZİYARET

KAYMAKAM OTCU

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 19 İl’de his­se­di­len dep­rem son­ra­sın­da kent­te mi­sa­fir edi­len dep­rem­ze­de­le­ri zi­ya­ret et­ti. Ulus­la­ra­ra­sı As­ha­bı Kehf Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si’nde mi­sa­fir edi­len dep­rem­ze­de­le­ri zi­ya­ret eden Kay­ma­kam Ot­cu, Tar­sus Bar­ba­ros Hay­ret­tin Kız Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si Pan­si­yo­nu’nda ka­lan dep­rem­ze­de­le­ri zi­ya­ret ede­rek ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Kay­ma­kam Ot­cu, pan­si­yon­da ka­lan dep­rem­ze­de­le­re yö­ne­lik tes­pit­ler ya­pan Sos­yal Hiz­met Mer­ke­zi uz­man­la­rı ile saç ke­sim hiz­me­ti ve­ren Ber­ber­ler ve Kua­för­ler Oda­sı ko­or­di­ne­sin­de­ki ber­ber ve kua­för­le­re de te­şek­kür et­ti. Dep­rem­ze­de­le­re ‘geç­miş ol­sun’ di­lek­le­rin­de bu­lu­nan Kay­ma­kam Ot­cu, “Bu ya­ra­la­rı hep bir­lik­te sa­ra­ca­ğız. Dev­le­ti­miz tüm im­kan­la­rı ve ku­rum­la­rıy­la her za­man si­zin ya­na­nı­nız­da, ka­pı­la­rı­mız so­nu­na ka­dar siz­le­re açık­tı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu’ya, dep­rem­ze­de­le­ri zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü Ali Ga­ran­lı, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Me­tin ile İl­çe Ta­rım ve Or­man Mü­dü­rü Hay­ri Er­do­ğan da eş­lik et­ti.