TARSUS BORSA’DAN, YENİ REKOR

abdullah - 24 Şubat 2023 Cuma

TARSUS BORSA’DAN, YENİ REKOR

13.5 MİLYARLIK TESCİL

Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı, 13,5 mil­yar li­ra­yı aşan tes­cil iş­lem hac­mi ile 2022 yı­lın­da ye­ni bir re­kor kır­dı. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­lis Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, Şu­bat ayı Mec­lis Top­lan­tı­sı’nda yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, 2021 yı­lı­na gö­re iş­lem ha­cim­le­ri­nin % 125 art­tı­ğı­nı be­lir­te­rek “2022 yı­lın­da kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı­mız tüm zor­luk­la­ra rağ­men üye­le­ri­mi­zin üs­tün gay­ret ve ça­lış­ma­la­rı ile bir­lik­te üret­me­yi, şe­hir ve ül­ke eko­no­mi­si­ne de­ğer kat­ma­yı sür­dü­rü­yo­ru­z” de­di. Mu­rat Ka­ya, ar­tan ham­mad­de ve ener­ji ma­li­yet­le­ri, yük­sek enf­las­yon ve Rus­ya­Uk­ray­na sa­va­şı­nın yol aç­tı­ğı mak­ro­eko­no­mik sı­kın­tı­la­rın göl­ge­sin­de ge­çen 2022 yı­lı­nı Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı ola­rak mem­nu­ni­yet ve­ri­ci so­nuç­lar ile ta­mam­la­dık­la­rı­nın al­tı­nı çi­ze­rek, gı­da gü­ven­li­ği baş­ta ol­mak üze­re kü­re­sel ik­lim kriz­le­ri ve je­opo­li­tik risk­le­re rağ­men hız kes­me­den üre­ti­me de­vam eden ta­rım sek­tö­rü­nün ba­şa­rı­sı­nın Bor­sa iş­lem hac­mi ra­kam­la­rı­na yan­sı­dı­ğı­nı söy­le­di. 2022 yılında bir önceki yılın 12 aylık dönemine göre yüzde 125’lik artışla işlem hacminin 13,5 milyar lira olduğunu açıklayan Murat Kaya, bu rakamın Tarsus Ticaret Borsası’nın 70 yıllık tarihinde bugüne kadarki en yüksek işlem hacmi rakamı olduğunu kaydederek, bir rekor kırdıklarını vurguladı. 2022 yılında bir önceki yılın 12 aylık dönemine göre yüzde 110’luk artışla ihracat işlem hacminin 184 milyon lira olduğunu belirten Meclis Başkanı Kaya, “Bu rakam Tarsus Ticaret Borsası’nın 5 yıldır yürüttüğü URGE projesinin eseridir” ifadesini kullandı. TÜRİB’te işlem hacmi 400 milyon lirayı aştı Tarsus TB Meclis Başkanı Murat Kaya, tescil işlem hacminde elde ettikleri başarıyı Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası’nda da gösterdiklerini açıkladı. 2019 yılından itibaren faaliyete geçen TÜRİB’te Tarsus Ticaret Borsası olarak emin adımlarla büyümeye devam ettiklerini, 2021 yılında 71 olan TÜRİB üye sayısını da yüzde 500  oranında artırdıklarını belirten Kaya,” Yetkili acentesi ve hissedarları arasında yer aldığımız TÜRİB ELÜS Piyasası’nda, Borsamıza kayıtlı yatırımcıların 2022 yılında gerçekleştirdiği 1.222 işlemde 66 milyon 852 bin kilogram ürünün alım ve satımı yapılırken, toplam 410 milyon liralık işlem hacmi ile üreticilerimizin bin bir emek ve alın teriyle ürettikleri ürünlerin gerçek değerini bulmasına katkı sağlayarak ELÜS satışlarında 169 lisanslı depo içinde 37. sıraya yükseldik” dedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı Tarımsal Girdi Fiyatları Endeksini (Tarım-GFE) değerlendiren Meclis Başkanı Murat Kaya, “Tarım-GFE’nin aylık yüzde 0.72, yıllık 103.14 ilan edildiğini belirterek, “Bu rakam, son 4 yılın en düşük Aralık ayı enflasyonu oldu. Yıllıkta ise 103.14 olarak ilan edilen Aralık ayı rakamı, hala son 8 yılın en yüksek rakamı olmuştur. Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 105.70 ile üç haneli olarak açıklanmaya başlanan yıllık tarımsal girdi maliyetleri enflasyonu, o tarihten bu yana artarken Aralık ayı itibariyle yüzde 103.14 ile geçen aya göre düşüş göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu. Borsa Meclis Başkanı Murat Kaya, üyelerin ihtiyaç duyduğu her alanda hayata geçirdikleri çalışmalar ile Tarsus Ticaret Borsası’nın, Türkiye’nin sayılı borsaları arasında yer almasını sağladıklarını kaydetti. İşlem hacmi rakamlarının bunun bir kanıtı olduğunun altını çizen Başkan Kaya, Bu başarı sadece Tarsus Ticaret Borsası’nın değil, aynı zamanda tüm üyelerimizin de başarısıdır. Bu çerçevede, üyelerimizin ticari hayatlarına katkı koyacak, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artıracak projeler üretmeye gayret ediyoruz. İnanıyorum ki 2023 yılında da yine birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza kurumumuz ve şehrimiz için çalışıp üretmeye devam edecek; hep birlikte yeni başarı hikayeleri yazmayı sürdüreceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.