BAŞKAN TEPEBAĞLI:  “BİZ, BİRLİKTE ÇOK  BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

abdullah - 24 Şubat 2023 Cuma

BAŞKAN TEPEBAĞLI: “BİZ, BİRLİKTE ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

BAŞKAN TEPEBAĞLI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, “Biz­ler, bir­lik­te çok bü­yük bir ai­le­yi­z” di­ye­rek, bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de ya­ra­la­rı hep bir­lik­te sa­ra­cak­la­rı­nı, el ele ve­re­rek de bu acı­la­rın da üs­te­sin­den ge­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Os­man Ya­sin, AK Par­ti Çam­lı­yay­la Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Rı­za Gür ile bir­lik­te mer­kez üs­tü Ha­tay Def­ne olan ve Çam­lı­yay­la’da da de his­se­di­len 6.4 ve 5.8 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­rem son­ra­sın­da Se­bil Ma­hal­le­si­ni zi­ya­ret et­ti. Dep­rem sar­sın­tı­sı do­la­yı­sıy­la ma­hal­le sa­kin­le­ri­ne ‘geç­miş ol­sun’ di­lek­le­rin­de bu­lu­nan Baş­kan Te­pe­bağ­lı “Biz­ler, Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ola­rak va­tan­daş­la­rı­mı­zın ses­le­ri­ne ses ola­bil­mek, so­run­la­rı­nı çö­ze­bil­mek için ça­lı­şı­yo­ruz. Ül­ke­mi­zi ya­sa bo­ğan bu dep­rem son­ra­sın­da ya­ra­la­rı bir­lik­te sa­ra­ca­ğı­mı­za olan inan­cım tam­dır. Çün­kü biz­ler bir­lik­te çok bü­yük bir ai­le­yi­z” de­di.